کنترل بیولوژیک نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans)با استفاده از قارچ های آنتاگونیست

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

به منظور شناسایی قارچ­های آنتاگونیست نماتد مرکبات(Tylenchulus semipenetrans)نمونه­برداری از خاک و ریشه درختان مرکبات دارای علایم در باغ­های شرق گیلان و غرب مازندران انجام شد. لارو سن دوم نماتد از خاک و ماده و تخم از ریشه­ها استخراج گردیدند. جهت جداسازی قارچ­­های آنتاگونیست، سوسپانسیون­های ماده، تخم و همچنین لارو نماتد به طور جداگانه روی محیط کشت آب-آگار با افزودن آنتی­بیوتیک استرپتومایسین کشت شد. میسلیوم­های توسعه یافته از لارو، تخم و نماتدهای ماده روی محیط کشت PDA تکثیر شده و مورد شناسایی قرار گرفتند. قارچ­های شناسایی شده عبارتند از: Fusarium solani, Cladosporium cladosporioides, F. oxysporum, Paecilomyces lilacinus,و Acremonium strictum.جهت بررسی فعالیت آنتاگونیستی قارچ­ها روی نماتد مرکبات در شرایط آزمایشگاهی، درصد تخم­های پارازیت شده، درصد تفریخ تخم و درصد مرگ و میر لارو­ها ثبت گردید.  نتایج نشان داد که تمامی قارچ­های جداسازی شده قدرت پارازیت کردن تخم و لارو این نماتد را دارا می­باشند. در این بین، قارچ­هایPaecilomyces lilacinusوAcremonium strictum  به ترتیب با انگلی نمودن 11/79 و 66/70 درصد از تخم­هاپس از پنج روز، موفق­ترین گونه­ها بودند. علاوه بر این، کاربرد قارچAcremonium strictum  با33/48 درصد بیشترین میزان مرگ و میر لاروها را به همراه داشت.

عنوان مقاله [English]

Biological control of citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) using antagonistic fungi

چکیده [English]

In order to identify antagonistic fungi of citrus nematode (Tylenchulussemipenetrans) in the east of Guilan and west of Mazandaran, soil and root samples were collected from infested orchards. Juveniles, eggs and females were extracted from soil and roots. To isolate the antagonistic fungi, suspensions of eggs and juveniles were cultured separately onwater agar media containing streptomycin. Hyphale growing from nematodes and eggs or female fragments were purified on W. A. and were transfered to PDA plates for identification. The fungi identified were Paecilomyces lilacinus, Fusarium oxysporum, Acremonium strictum, Fusarium solani and Cladosporium cladosporioides. These fungi were evaluated in vitro for their parasitism of eggs and their effects on egg hatch and juvenile mortality. Results showed that all isolates of fungi parasitized Tylenchulus semipenetrans eggs, inhibited egg hatch and killed juveniles. Among them, Paecilomyces lilacinus and Acremonium strictum were the most efficient and parasitized 79.11 and 70.66 % of eggs 5 days after inoculation, respectively. The highest percentage of second-stage juvenile (J2) morality (48.33 %) was observed in samples treated with  Acremonium strictum