زیست شناسی و جدول زنـدگـی کنـه نیـشکـر Oligonychus sacchari McGregor (Acari:Tetranychidae) روی سه واریتۀ تجاری نیشکردر شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

کنـه نیشکـر، Oligonychus  sacchari Mc.G، یکی از آفات مهم نیـشکر در خـوزستان می‌باشـد. طی دو سال مطالعه (87-1386) زیست شناسی کنه نیشکر روی سه واریته تجاری 103-48Cp ، 614-57Cp و 1062-69Cp  تحت شرایط آزمایشگاهی ‌(دمای‌1±30درجه‌ سانتی‌گراد، رطوبت نسبی‌5±60 درصد و دوره نوری‌(L:D) 16:8‌ساعت) مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای جدول زندگی کنه نیشکر با استفاده از روش جک‌نایف محاسبه گردید. نتایج نشان‌داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ خالص تولید مثل ‌(Ro)، میانگین طول یک نسل ‌(T)، نرخ متناهی افزایش‌جمعیت‌ (λ) و زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) کنه نیشکر روی واریتۀ 103-48Cpبه ترتیب برابر با 253/.، 02/22(ماده تولید شده به ازاء هر ماده)، 2/12 روز ،3/1 و 73 /2 روز و روی واریتۀ 614-57Cp  23/7، ./ 9 (ماده تولید شده به ازاء هر ماده)، 95/9 روز، 3/1 و 03/3 روز و روی واریتۀ 1062-69Cp 172/.، 25/8(ماده تولید شده به ازاء هر ماده)،  25/12 روز، 2/1 و 02/4 روز بودند. طول عمر کنۀ بالغ ماده روی سه واریتۀ 103-48Cp ، 614-57Cp و1062-69Cp به ترتیب برابر با 7/18، 14 و 75/18 روز بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند. میانگین کل تخم های گذاشته‌شده توسط کنه نیشکر روی سه واریتۀ فوق از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند و به ترتیب 9/41، 1/20 و 45/16 عدد برآورد گردید.

عنوان مقاله [English]

Life Table of the Sugarcane Mite Oligonychus Sacchari McGregor (Acari: Tetranychidae) Under Laboratory Conditions

چکیده [English]

Sugarcane mite, Oligonychus sacchari McGregor, is one of the most important pests of sugarcane plant in Khuzestan province, southwest of Iran. During a two-year study (2007-2008), the biology of the sugarcane mite, O. sacchari, was investigated on three commercial varieties Cp48-103, Cp57-614 and Cp69-1062 under laboratory conditions (temperature 30±1° C, RH% 60±5 and a photoperiod of 16:8 (L:D) hours). The life table and population growth parameters were calculated by using Jack Knife method. The results showed that the intrinsinc rate of increase (rm) , net reproductive rate (Ro), mean generation time (T), finite rate of increase (λ) and the doubling time (DT) of sugarcane mite on Cp48-103 variety were 0.253 , 22.02 , 12.2 day, 1.3 and 2.73 day, respectively. These rates on Cp57-614 and Cp69-1062 varieties were 0.23, 9.7, 9.95 day, 1.3 and 3.03 day, 0.172, 8.25, 12.25 day, 1.2 and 4.02 day, respectively. The longevity of adult female sugarcane mite on three varieties Cp48-103, Cp57-614 and Cp69-1062 were 14.7, 18 and 18.75 days, respectively. There was a significant difference between the longevity of adult female sugarcane mites. The total mean reproductive eggs of sugarcane mite on three varieties were 41.9 , 20.1 and 16.45, respectively. Also, there was a significant difference between the total mean reproductive eggs of sugarcane mite.