ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

در این تحقیق میزان مقاومت 16 رقم تجاری چغندرقند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه در قایم­شهر ارزیابی شد. آزمایش درقالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در شش تکرار تک خطی اجرا و شدت آلودگی ارقام در دو نوبت اندازه­گیری شد. همچنین شدت آلودگی و میزان عملکرد ریشه و قند ارقام مزبور در شرایط آلودگی طبیعی به بیماری، در منطقه دزفول (کشت پاییزه) نیز با یکدیگر مقایسه شد. در دزفول آزمایش درقالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار سه خطی اجرا شد. واکنش ارقام نسبت به بیماری در دو منطقه مشابه بود. در هر دو منطقه دو رقم Palma و 191 به ترتیب مقاوم­ترین و حساس­ترین آنها نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی بودند. ارقام 4K21, Canaria, Palma و HI0152 جزو ارقام دارای سطح مقاومت زیاد (در دو منطقه قایم­شهر و دزفول) و با بیشترین میزان شکر در هکتار (در منطقه دزفول) بودند. عملکرد شکر دو رقم 191 و BR1 کمترین مقدار بود. به نظر می­رسد برای انتخاب ارقام مناسب در هر منطقه علاوه بر ارزیابی مقاومت، باید عملکرد محصول در شرایط آلوده نیز مورد توجه قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Commercial Sugar Beet Cultivars for Resistance to Cercospora Leaf Spot Under Field Condition

چکیده [English]

Resistance of 16 sugar beet cultivars to Cercospora leaf spot was evaluated in Ghaemshahr region. The experiment was conducted in a complete block design with 6 replications, and, disease severity of cultivars was measured two times. Root yield of cultivars, as well as their disease severity, was compared with each other under natural Cercospora infection in Dezful area (winter crop). In Dezful, the experiment was carried out in complete block design with 4 replications. Reaction of sugar beet cultivars to Cercospora leaf spot was almost similar in Ghaemshahr and Dezful areas. The most resistant and susceptible cultivars to Cercospora leaf spot were Palma and 191, respectively. The cultivars Palma, Canaria, 4K21 and HI0152 produced highest sugar yield in Dezful area and showed highest resistance to the disease in the two regions. The lowest amount of sugar was produced by genotypes 191 and BR1. It seems that for introducing appropriate cultivars to the region, yield of the crop under stress condition should be considered as well as the resistance to the disease.