بررسی مناسب‌ترین واحد و فضای نمونه‌گیری از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای .Koch Tetranychus urticae در مزارع لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.)در شمال استان لرستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

کنه تارتن دولکه‌ای .KochTetranychus urticae یکی از مهم‌ترین آفات گیاه لوبیا در اغلب نواحی کشت لوبیای کشور از جمله استان لرستان است. در سال 1387، مناسب‌ترین واحد و فضای نمونه‌گیری از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای در مزارع لوبیای شهرستان‌های بروجرد، دورود و ازنا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه‌گیری باید از مجموع سه ارتفاع بوته (بالا، وسط و پایین) انجام شود. در ضمن، مقایسه آماری سه واحد نمونه‌گیری یعنی سه نصفه‌ برگ (یک نصف برگ از هر یک از ارتفاع‌های بالا، وسط و پایین بوته)، سه برگ (یک برگ از هر ارتقاع) و شش برگ (دو برگ از هر ارتفاع) از نظر شاخص‌های CV، RV و RNP نشان داد که بین مقادیر CV و RV در واحدهای مختلف نمونه‌گیری برای جمعیت ماده بالغ و پوره اختلاف آماری وجود ندارد. اما، در نمونه‌گیری از جمعیت ماده بالغ و پوره، شاخص RNP در واحد سه نصفه‌ برگ دارای بیشترین مقدار بود و با دو واحد سه برگ و شش برگ اختلاف آماری نشان داد. بر اساس این تحقیق، واحد نمونه‌گیری سه نصفه‌ برگ (سه نصفه چپ و راست برگ به صورت متوالی از سه ارتفاع گیاه) جهت نمونه‌گیری از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای در مزارع لوبیا توصیه می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

An Investigation into Appropriate Sample Unit and Sample Universe to Estimate Tetranychus urticae Koch. Population in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Fields in North of Lorestan Province

چکیده [English]

Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. is one of the most harmful pest of common bean in most areas of Iran, including Lorestan province. The appropriate unit and universe sampling of mite population were investigated in common bean fields in Borujerd, Dorud and Azna in 2008. The results showed that samples should be taken from top, middle and bottom of the plant height. In addition, comparison of three sample units, 3 half leaves per plants (a half leaf from each plant height), 3 leaves per plants (a leaf from each plant height) and 6 leaves per plants (two leaves from each plant height) revealed that there was no significant difference between CV and RV of each female and nymph populations in related to CV, RV and RNP parameters. However, sample unit with 3 half leaves, with the highest amount of RNP, showed a significant difference compared with 3 and 6 leaves. Based on the findings of this research, sample unit with 3 half leaves (three half leaves of alternately left and right from three different plant height) is recommended in the sampling of T. urticae populations in common bean fields.