بررسی تغییرات جمعیت شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis Newstead روی خرزهره و نارنج در منطقه شیراز و نقش عوامل موثردر کاهش جمعیت آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis Newstead از آفات مهم در منطقه شیرازاست که به درختان نارنج، خرزهره و توت خسارت می زند. در بررسی هایی که طی سال های 1386 و 1387 روی این سه میزبان گیاهی در محدوده شهر شیراز انجام گرفت. دینامیسم جمعیت این آفت و به ویژه نقش عوامل زنده و غیر زنده بر روی نوسانات جمعیت شپشک مطالعهگردید. فعالیتاین شپشک روی درختان نارنج و خرزهره در اوایل اردیبهشت و روی درخت توت در اوایل مرداد ماه مشاهده گردید. در اغلب مناطق اوج اول جمعیت شپشک در اواخرخرداد ماه بود. در حالی که با گرم شدن هوا در مرداد ماه، جمعیت شپشک کاهش شدیدی را نشان داد. با مساعد شدن هوا در اوایل شهریور ماه مجددا جمعیت آن بالا رفت و در اواسط مهر اوج دوم جمعیت دیده شد. در این بررسی تاثیر منفی مورچه ها بر روی فعالیت دشمنان طبیعی به خصوص در زمان تخمریزی مشخص شده است. در بین عوامل غیر زنده، هرس و سم پاشی های انجام شده در طول دوره فعالیت شپشک آرد آلود جنوب، بیشترین تاثیر را بر نوسانات جمعیت آن داشتند.

عنوان مقاله [English]

A Study of the Population Dynamics of Nipaecoccus viridis Newstead in Shiraz Region: Effective Factors on Population Decrease

چکیده [English]

The Spherical mealybug (Nipaecoccus viridis Newsted) is one of the most harmful pest of citrus, oleander and mulberry in green space of Shiraz region. This study was carried out to detect the population dynamics of this pest and the role of biotic and abiotic factors on it in 2007-2008. The spherical mealybug, in both years, started its activity from early May on citrus and oleander trees, but the first sign of its infection on mulberry was detected in early August in most regions. The first population peak of mealybug occurred in the mid-June,َََthough its population decreased in August because of high temperature, and increased under  suitable weather condition when the second peak appeared in mid September. The negative effect of ants on natural enemies’ activity, especially during the egg-laying time, was determined. Among the abiotic factors, pruning and pesticide application through the mealybug activity period had the most influence on the pest population dynamics.