پراکنش ویروس موزاییک آرابیس (ArMV) در تاکستان ها و رز کاری های استان های آذربایجان غربی و شرقی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

ویروس موزاییک آرابیس Arabis mosaic virus (ArMV) متعلق به جنس Nepovirus و خانواده Secoviridae می باشد. این ویروس با نماتدهای گونه Xiphinema spp. منتقل می شود و دارای میزبان های طبیعی زیادی از بین گیاهان زینتی و غیر زینتی می باشد. در این تحقیق کوشش بعمل آمد تا میزان پراکندگی ویروس ArMV در تاکستان­ها و رزکاری­های استان های آذربایجان غربی و شرقی تعیین گردد. به این منظور در طول فصول بهار تا پاییز سال های 1387 و 1388 تعداد 1043 نمونه شامل 251 نمونه برگی رز و 792 نمونه برگی انگور  بدون توجه به علایم بیماری به صورت تصادفی از شهرهای مختلف استان های آذربایجان غربی و شرقی جمع آوری شد. برای ردیابی ویروس در نمونه­های جمع آوری شده از آزمون های ایمنی سنجی-آنزیمی الیزای مستقیم (DAS-ELISA) و دیبا Dot-Immunobinding Assay (DIBA) استفاده شد. همچنین تائید آلودگی به ویروس در نمونه هایی که در آزمون های سرولوژیک به آنتی سرم ArMV واکنش مثبت نشان داده بودند توسط آزمون RT-PCR و با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی برای ژن رمز کننده پروتئین پوششی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد کهArMV در مجموع به میزان 3/30% و 6/46% به ترتیب در رز کاری ها و تاکستان های استان آذربایجان شرقی و 2/30% و 42% نیز در رز کاری ها و تاکستان های استان آذربایجان غربی پراکنده شده است. در آزمونRT-PCR قطعات ژنتیکی با اندازه های bp440 و bp 519 مربوط به ژن رمز کننده پروتئین پوششی ویروس از نمونه های آلوده  تکثیر شد. این بررسی به طور جامع میزان پراکندگی ویروس موزاییک آرابیس را در تاکستان ها و رزکاری های استان آذربایجان شرقی نشان داد.

عنوان مقاله [English]

Distribution of Arabis Mosaic Virus (ArMV) on Grapevines and Roses in Western and Eastern Azarbaijan Provinces

چکیده [English]

Arabis mosaic virus (ArMV) belongs to the plant virus genus Nepovirus in the family Secoviridae. ArMV is transmitted by several species of the nematode vector in genus Xiphinema, and has a very wide natural host range in crop plants and ornamentals.  The objective of this study was to determine the distribution of ArMV in the vineyards and rose plantations in Western and Eastern Azarbaijan provinces of Iran. To achieve this aim, a total number of 1043 samples, including 251 rose and 792 grapevine leaves, were collected randomly from the gardens in several districts of Western and Eastern Azarbaijan provinces during the years 2008 to 2009. Using Dot-immunobinding assay and Double-antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA), all samples were tested for the presence ofArMV. Results showed that ArMV was distributed through the rose plantations and vineyards of East Azarbaijan with the relative incidence rate of 30.3% and 46.6%, respectively, and 30.2% and 42% in rose and grapevine of West Azarbaijan province, respectively. Using specific primers for the coat protein gene of ArMV, extracted RNA samples were tested for the presence of ArMV by RT-PCR method. DNA fragments of 440bp and 519bp were amplified from the serological positive ArMV samples. To our knowledge, this appears to be the first precise study on the ArMV distribution through the different rose plantations and vineyards in several districts of West and East Azarbaijan provinces of Iran.