دموگرافی کفشدوزکHippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) با تغذیه از پسیل معمولی پسته‏، Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

کفشدوزک(Goeze)  Hippodamia variegata یکی از شکارگرهای فعال پسیل معمولی پسته در باغ‌های پسته می‌باشد. جدول زندگی این حشره در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در شرایط دمایی 1±27 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±55 و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. تعداد 100 عدد تخم هم‌سن با عمر کمتر از 24 ساعت انتخاب و درون پتری‌دیش قرار گرفت. لاروهای کفشدوزک پس از خروج از تخم، روزانه با پوره‌های پسیل معمولی پسته تغذیه شدند. جهت محاسبه پارامترهای رشد جمعیت، کفشدوزک­های نر و ماده ظاهر شده هم سن که 24 ساعت از ظهور آن‌ها می‌گذشت، انتخاب و باروری روزانه و میزان بقاء آن‌ها محاسبه گردید. داده‌های به دست آمده از باروری روزانه به همراه اطلاعات مربوط به مرگ و میر و دوره رشد قبل از بلوغ، از روش Jacknife و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه گردید. نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت به ترتیب 14/0 (ماده/ماده/روز) و 16/1 (روز) تعیین شد. مدت زمان دو برابر شدن هر نسل و متوسط مدت زمان یک نسل به ترتیب 7/4 و 88/28 روز تعیین گردید. نرخ خالص باروری و نرخ خالص بارآوری به ترتیب 19/71 و 9/58 محاسبه شد.
 

عنوان مقاله [English]

Demography of Hippodamia Variegata (Coleoptera: Coccinellidae) Feeding on Agonoscena Pistaciae (Hem.: Aphalaridae) Under Laboratory Condition

چکیده [English]

Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) is one of the most prominent Coccinellid predator of common pistachio psylla, in pistachio orchards. The experiment was performed under laboratory conditions i.e. 27±1oC 55±5 rh and 16:8 L: D. A cohort with about one hundred eggs- less than 24h old- was chosen and put in Petri dishes. Ladybeetle larvae were daily fed with pistachio psylla. Fifteen, 24h old, pairs of adult beetles were selected and their daily fertility and longevity were recorded. Daily fertility, immature developmental time and mortality were analyzed based on Jacknife method using SPSS statistical software. The results indicated that intrinsic rate of increase (rm) and the finite rate of increase were 0.14 (female/female/day) and 1.16 (days), respectively. The doubling time and mean generation time were 4.7and 28.88, respectively. Also, the net fecundity and net fertility rates were 71.19 and 58.9, respectively.