مطالعه پارامترهای جدول زندگی باروری جمعیت های مقاوم و حساس به آبامکتین کنه دولکه¬ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

اختلال در کارایی تولید مثل افراد مقاوم به آفت کش در محیط عاری از آن، نتیجه هزینه های سازگاری مرتبط با مقاومت به آفت کش است و در بیشتر موارد دلیل آن تخصیص منابع از یک فرآیند فیزیولوژیکی پایه به حفاظت در برابر آفت کش ها می باشد،  به طوری که مقداری از انرژی لازم برای تولید مثل صرف بقا می شود. در این مطالعه پارامترهای جدول زندگی باروری جمعیت های مقاوم و حساس به آبامکتین کنه دولکه­ای Tetranychus urticae Koch تحت شرایط آزمایشگاهی 2 ± 24 درجه سانتی گراد،رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 16: 8 مورد مطالعه قرار گرفت. در همه­ی آزمایش ها، پارامترهای قابلیت تولید مثلی برای هر کدام از جمعیت ها روی برگ های لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata (L.)  بررسی و خطای استاندارد پارامترهای جدول زندگی به روش جک نایف بر آورد شد. نتایج نشان داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و نرخ خالص تولید مثل (R0) جمعیت حساس به طور معنی داری  بیشتر از جمعیت مقاوم بود. تفاوت معنی داری در میانگین طول یک نسل (T) بین جمعیت های مقاوم و حساس دیده نشد، اما زمان مضاعف شدن (DT) جمعیت مقاوم بیش تر از جمعیت حساس بود. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این نکته می باشد که احتمالاً سازگاری جمعیت مقاوم کمتر از جمعیت حساس است.

عنوان مقاله [English]

The Study on Fecundity Life Table Parameters of Abamectin-Resistant and -Susceptible Populations of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

چکیده [English]

The impairment of the reproductive performance of pesticide resistant individuals in pesticide-free environment is the result of fitness costs associated with pesticide resistance, which is often determined by resource allocation from a basic physiological process to the protection against pesticides, favoring survival at the expense of reproduction. In this study, the fecundity life table parameters of abamectin-resistant and susceptible populations of Tetranychus urticae Koch were studied under laboratory conditions at 24±2˚C, 70±10 R.H. and 16:8 (L: D). In all experiments, reproductive fitness parameters were measured for each population on the Vigna ungiculata (L.) leaves. Standard error of life table parameters was calculated using the Jackknife method. Results showed that susceptible population exhibited significantly higher intrinsic rate of natural increase (rm), finite rate of increase (λ) and net reproductive rate (R0) than resistant population. No significant difference occurred in mean generation time (T) between the susceptible and resistant populations, but doubling time (DT) of resistant population was higher than that in susceptible one. Results of present study suggest that the resistant population may be less fit than susceptible compartment.­