واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant نسبت به مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

واکنش تابعی کفشدوزک کنه خوار Stethorus gilvifrons Mulsant  نسبت به تراکم های متفاوت مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein بر روی یک قطعه برگ کرچک در درون یک پتری دیش ارزیابی گردید. تراکم های متفاوتی از کنه (4 ، 8 ،12 ، 24 ،48 ،96 و 120) به مدت 24 ساعت در معرض یک کفشدوزک ماده قرار گرفت. تعداد طعمه های مصرف شده بعد از 24 ساعت شمارش و ثبت گردید.کفشدوزک
 S. gilvifrons واکنش تابعی نوع دوم را نسبت به کلیه مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات نشان داد. براساس معادله تصادفی شکارگری میزان حمله کفشدوزک بر روی تخم، لارو ، پوره، کنه بالغ ماده وکنه بالغ نر به ترتیب برابر با 464/0 ، 0442/0 ، 045/0 ، 0484/0 و 048/0 و میزان زمان دستیابی به ترتیب برابر با 082/0 ، 060/0 ، 066/0 ، 0952/0 و 076/0 بود.

عنوان مقاله [English]

Functional Response of Stethorus gilvifrons Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) to Different Developmental Stages of Eutetranychus orientalis Klein

نویسندگان [English]

  • Zeinab Imani
  • Parviz Shishebor
  • Mohamad Saeid Mosadegh
چکیده [English]

Functional response of Stethorus gilvifrons Mulsant to varying densities of different developmental stages of Eutetranychus orientalis Klein was examined in a simplified castor bean leaf disc arena under the laboratory condition. One S.gilvifrons female was isolated individually for 24h with different prey densities (4,8,12,24,48,96,120) at 300C and photoperiod of 14:10 (L:D) h. The number of prey consumed by the predator was checked after 24 h. S. gilvifrons showed a type II functional response to all different developmental stages of E. orientalis. Based on the random predator equation, estimated attack rates of S. gilvifrons after 24h were 0.0464,0.0442 0.0450, 0.0484 and 0.0480, and estimated handling times to eggs, larvae, nymphs, adult females and adult males were 0.082, 0.060, 0.066, 0.045 and 0.076, respectively.