توانایی بیماریزایی Beauveria bassiana در جمعیت لارو و حشره کامل شپشه‌دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis روی ارقام مختلف خرما

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی، تهران

چکیده

قارچ (Balsamo) Vuillemia(Deut., moniliaceae)Beauveria bassiana یکی از عوامل کنترل بیولوژیک شپشه دندانه‌دار خرما L. (Col., Silvanidae)Oryzaephilus surinamensis می‌باشد. قدرت بیماریزایی این قارچ روی مراحل لارو و حشره کامل آفت پرورش یافته روی سه رقم سایر، زاهدی و دیری در حرارت 2 ± 25درجه سانتی‌گراد، رطوبت‌نسبی 60 درصد و دوره روشنایی (D12 : L 12) مطالعه شد. نتایج نشان ‌داد برای مرحله رشدی حشره کامل کمترین LC50  مربوط به رقم زاهدی معادل4 10×46/2 کنیدی در میلی‌لیتر و بیشترین آن مربوط به روی رقم دیری معادل4 10×69/2  کنیدی در میلی لیتر بود. برای مرحله لاروی کمترین LC50 مربوط به رقم سایر و  معادل 3 10×31/3 کنیدی در میلی لیتر و بیشترین آن مربوط به رقم دیری معادل 3 10×29/6 کنیدی در میلی‌لیتر بود. پایین‌ترین زمان 50 درصدکشندگی (LT50) به ترتیب برای لارو و حشره کامل پرورش یافته روی رقم سایر و معادل 69/4 و 68/6 روز بود. بالاترین زمان 50 درصد کشندگی (LT50) لارو و حشره کامل نیز مربوط به رقم دیری و به ترتیب معادل 42/6 و 07/7 روز بود. بنابراین در توصیه غلظت مناسب برای کاربرد در برنامه کنترل میکروبی باید مرحله رشدی آفت و نوع رقم خرما در نظر گرفته شود.

عنوان مقاله [English]

The Pathogenesity of Beauveria bassiana on Larval and Adult Stages of the Sawtoothed Beetle Oryzaephilus surinamensis Reared on Different Date Cultivars.

نویسندگان [English]

  • Masoud Latifian 1
  • Ebrahim SoleymanNejadian 1
  • Mehran Ghazavi 2
  • Mohamad Saeid Mosadegh 1
  • Jamshid Hayati 1
چکیده [English]

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Deut., Moniliaceae) isone of the fungus biocontrol agents of saw toothed beetle Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae). Fungi pathogenesis was investigated on larval and adult stages of pest on three date cultivars-Sayer, Zahedi and Deiri-under laboratory conditions (temperature 25±2ºC, relative humidity 60% and Photoperiod 12D:12L). In adult, the minimum lethal concentaration for 50% (LC50) 2.46x104 conidia/ml was obtained on Zahedi and maximum 3.69x104 Conidia/ml on Deiri. In larvae, the minimum LC50 3.31x103 conidia/ml was obtained on Sayer and the maximum 6.29x103 conidia/ml on Deiri. The minimum time for 50 present mortality (LT50) was 4.68 and 6.68 days for larval and adult of Sayer, respectively. The maximum LT50 was 6.62 and 7.07 days for larval and adult stages of Deiri, respectively. It is concluded that the recommendation of the effective dose of Beauveria bassiana depends on the insect-host stage and the media that host reared on it.