ارزیابی مقاومت و حساسیت چهارده ژنوتیپ لوبیا سفید و قرمز به کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch.

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

مقاومت 14 ژنوتیپ لوبیا قرمز و سفید (صیاد، D10، D12، D81083، BRB188، ARS-R93003، D3،دهقان، صدف، دانشکده، G-11867، Jules،Goynok98 ، Kara casehiro) در شرایط آزمایشگاهی (دمای C°1± 25، رطوبت 5±55 درصد و تاریکی: روشنایی 12:12) به روش دیسک برگی (رها سازی 5 کنه ماده بارور روی دیسک‌های برگی ژنوتیپ‌های لوبیا، با قطر 2 سانتی متر و شمارش تعداد تخم، میزان مرگ و میر و خسارت آفت) و در شرایط گلخانه‌ای (رها سازی 5 کنه ماده بارور در مرحله دو برگی و برآورد جمعیت پس از 2 هفته) و همچنین از نظر غلظت فنل برگ‌های لوبیا و ترجیح میزبانی کنه، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، ژنوتیپ‌های دهقان و D81083 مقاوم و ژنوتیپKara casehiro حساس‌ترین میزبان، به کنه تارتن شناخته شدند. مجموعه ترکیبات فنلی تأثیری در مقاومت میزبان نداشت.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of resistance and susceptibility of 14 red and white bean genotypes to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae)

چکیده [English]

Resistance of 14 genotypes of red and white bean (including: D3, D10, D12, D81083, BRB188, ARS-R93003, Sayad, Daneshkadeh, Sadaf, Dehghan, Kara casehiro, Goynok98, Jules, G-11867) to two-spotted spider mite in laboratory and greenhouse conditions were studied. Lab studies were conducted using leaf disk bioassay with introducing 5 adult female mites on 2 cm diameter leaf disk and recording number of eggs, mite mortality and host damage after 72 hrs. In greenhouse conditions, when plants grew to 2 leaves stage, infestation was done by introducing 5 adult female mites (3-5 days in age) and mite population was studied after 2 weeks. Moreover, host perference and concentration of phenolic compounds were measured. Results indicate that Kara casehiro is the most susceptible, whereas Dehghan and D81083 are the most tolerant genotypes. There was no relationship between concentration of phenolic compounds and resistant to two-spotted spider mite.