تعیین تنوع ژنتیکی قارچ Fusarium verticillioides جدا شده از ذرت با استفاده از گروه های سازگار رویشی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

در سال زراعی 1385 از مزارع ذرت شهرستان های اندیمشک، دزفول، شوش، شوشتر، ملاثانی و ویس واقع در استان خوزستان نمونه برداری بعمل آمد. جمعا 135 جدایه Fusarium verticillioides از ریشه، طوقه، ساقه، گل آذین نر و بلال گیاه ذرت با استفاده از محیط کشت نش و اسنایدر (Nash & Snyder) جداسازی گردید. تعداد 75 جدایه بطور تصادفی از بین جدایه های مذکور انتخاب و از نظر سازگاری رویشی مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از 2 محیط کشت حاوی 3 درصد کلرات پتاسیم شامل محیط سیب زمینی- دکستروز-آگار  (Potato dextrose  agar-chlorate=PDAC)  و چاپک Czapeck dox agar-chlorate=CDAC)) و نیز محیط کشت های حاوی 5 درصد کلرات پتاسیم شامل محیط حداقل (MMC =Minimal medium-chlorate) و  PDAC، 668 جهش یافته نیت به دست آمد. جهش یافتگان نیت بر اساس شکل پرگنه روی محیط پایه حاوی یکی از منابع ازت شامل نیترات سدیم، نیتریت سدیم، هیپوزانتین و تارتارات آمونیوم گروه بندی شدند. تمام جهش یافتگان نیت بر اساس استفاده از منابع ازت در سه کلاس فنوتیپی ) nit166/42%)، nit3 ( 64/23% )و NitM ( 7/33%) قرار گرفتند. آزمون مکمل سازی بین جهش یافتگان نیت روی محیط کشت حداقل (MM)، به عمل آمد. بدین وسیله تعداد گروه های سازگار رویشی در هر منطقه و بین مناطق مشخص شد. در مجموع 34 گروه سازگار رویشی در بین جمعیت قارچ مشخص شد که از این تعداد، 6 گروه به جدایه های اندیمشک، 6 گروه به جدایه های دزفول، 8 گروه به جدایه های شوش ،7 گروه به جدایه های شوشتر و7 گروه به جدایه های ملاثانی تعلق داشتند. بزرگترین گروه دارای 7 عضو بود و همچنین 13 گروه تک عضوی وجود داشت. وجود گروه های سازگار رویشی تک عضوی فراوان نشان دهنده تنوع زیاد در اجتماعات قارچ در استان می باشد. از مجموع 34 گروه سازگار رویشی شناخته شده بین جدایه های این قارچ در مناطق مختلف جغرافیایی 10 گروه آن ها در بیش از یک منطقه وجود داشت و  بقیه گروه های سازگار رویشی فقط در مناطق منشا وجود داشتند. به طور کلی نتایج این تحقیق مبین وجود تنوع ژنتیکی گسترده در اجتماعات قارچ مورد مطالعه در استان خوزستان می باشد.
 

عنوان مقاله [English]

Genetic diversity in Fusarium verticillioides populations recovered from corn plants in Khuzestan using vegetative compatibility groups

چکیده [English]

Samples of infected corn plants grown in different parts of Khuzestan province (Andimeshk, Dezful, Shoush, Shoushtar and Mollasani) were collected in 2006. One hundred and thirty five isolates of F. verticillioides were recovered from different parts of the plants (root, crown, stem, male inflorescence and cob) by using Nash & Snyder medium. Seventy five isoletes were selected for the vegetative compatibility groups(VCGs) studies. Nit mutants were generated on two different media containing 3 and 5% KClO3 (Minimal medium=MMC), (Potato dextrose agare =PDC) and Czapeck medium containing 3% KClO3 (Czapeck). Collectively 668 nit mutants were obtained. Nit mutants were classified into 3 phenotypic classes (nit1, nit3 and NitM) according to their colony morphology and growth on basal medium supplemented with one of the sodium nitrate, sodium nitrite, hypoxantine or ammonium tartarate with the frequencies of 42.66, 23.64 and 33.7% respectively. Nit mutants were used to force heterokaryon formation. All of the isolates were grouped in to 34 VCGs, of which, the largest one had 7 members and 13 VCGs had only one member each. Isolates from different areas formed several VCGs. For instance of all the VCGs identified, 6 were from Andimeshk, 6 from Dezful, 8 from Shoush, 7 from Shoushtar and 7 from Mollasani. Of all the 34 identified VCGs ten were common in more than of one area and the rest occurred only in their site of origin. In this study no special relationship was observed between VCGs and the geographic origin of the isolates. These results indicate a high level of genetic diversity in populations of F. verticillioides  associated with corn plants in Khuzestan province.