تاثیر برخی از ویژگی‌های زیستی سن نواری چتریان،Graphosoma lineatum (L.) (Hem., Scutelleridae) روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز بزاقی آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

نوع آنزیم‌های گوارشی حشرات معمولا با نوع رژیم غذایی آن‌ها ارتباط دارد و حداقل، حضور غالب یک آنزیم نشان می‌دهد که رژیم غذایی حشره عمدتا شامل بستره‌ی مربوط به آن آنزیم می‌باشد. فعالیت آنزیم‌های گوارشی حشرات متناسب با وضعیت فردی و نشو و نمایی آن‌ها تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد. بررسی حاضر نشان داد که در سن  Graphosoma lineatum (L.) اثر نوع ماده‌ی غذایی (دانه‌های مختلف گیاهان تیره‌ی چتریان) روی فعالیت آنزیم غیرمعنی‌دار بود. نتایج نشان داد که در صورت یکسان نبودن شرایط بیولوژیک و فیزیولوژیک حشرات مورد استفاده در آزمایش‌ها، فعالیت آنزیم در نرها و ماده‌ها ممکن است به ترتیب تا 5/4 و 5/3 برابر متغیر باشد. به طور کلی، فعالیت آنزیم در حشرات کامل ماده بیش‌تر از نرها بود. فعالیت آلفا- آمیلاز تحت تاثیر دمای ‌محیط پرورش (از 4 تا 30 درجه‌ی سانتی‌گراد) قرار نگرفت. با گرسنگی دادن حشرات کامل به مدت صفر تا 48 ساعت، بیش‌ترین میزان فعالیت آنزیم پس از 24 ساعت (32/12 واحد بر میلی‌گرم پروتئین) و 36 ساعت (13/14 واحد بر میلی‌گرم پروتئین) گرسنگی مشاهده گردید که با هم اختلاف معنی‌داری نداشتند. فعالیت آنزیم در بین  هر دو غده‌ی بزاقی یک فرد یکسان بود که نشان می‌دهد هر دو غده‌ی بزاقی یک فرد برای تولید یا تخلیه‌ی آنزیم به شکل نسبتا همزمانی به محرک‌های مربوطه پاسخ می‌دهند. متفاوت بودن فعالیت آنزیم در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز به یکسان نبودن شرایط بیولوژیک و فیزیولوژیک حشرات مورد استفاده نسبت داده شد. فعالیت آلفا- آمیلاز در حشرات مورد استفاده از نسل‌های دهم تا هفدهم یکسان (حدود 7/4 واحد بر میلی‌گرم پروتئین) و فاقد اختلاف معنی‌دار بود. علی‌رغم شباهت برخی از نتایج این تحقیق با نتایج سایر محققان، بررسی حاضر تاییدکننده‌ی این نظریه است که رسیدن به یک تعمیم کلی در مورد ویژگی‌های آنزیم‌های گوارشی حشرات میسر نیست و آنزیم‌های هر گونه باید به طور جداگانه بررسی شوند.

عنوان مقاله [English]

Effects of some biological properties of the stripped bug, Graphosoma lineatum (L.) (Hem., Scutelleridae) on its salivary alpha-amylase activity

چکیده [English]

Types of insects digestive enzymes are generally associated with their food regimes; and at least, the predominant presence of an enzyme indicates that the diets of the target insects contain high levels of its substrate. Insect digestive enzymes show considerable different activities in relation to their individual conditions and developmental stages. In this study, it was revealed that the type of food (several kinds of seeds of umbelliferous plants) had no significant effects on the enzyme activity of the stripped bug, Graphosoma lineatum (L.). The results showed that the enzyme activity in male and female adults will differ 4.5 and 3.5 times, respectively, if the insects’ biological and physiological conditions are not similar. In general, females’ enzyme activity was greater than that of the males. Environmental temperatures (4-30 ˚C) did not affect the α-amylase activity. In starved insects (0-48 hours), the most enzyme activities were observed in 24-hour (12.32 U/mg protein) and 36-hour (14.13 U/mg protein) starved insects which had not significant difference to each other. Enzyme activities were similar between the two salivary glands of an individual bug which shows that these two glands respond to the related stimuli simultaneously. During the circadian cycle, enzyme activities were different. This was related to the different conditions of the used insects. α-amylase activities in insects obtained from 10th to 17th generations had not significant differences to each other. Despite from the similarities between some results of the present study with the results of other researchers, we confirm this theory that we are not able to establish a generalization about insect digestive enzymes properties and each species should be investigated separately.