الگوی توزیع فضایی و مدل نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت جهت تخمین جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae) در مزارع گندم دیم استان اردبیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

سن گندم، Eurygaster integriceps Put. از آفات مهم گندم در منطقه فیروزآباد استان اردبیل می‌­باشد. در این تحقیق، پراکنش فضایی جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک متر مربعی بررسی شد و جهت تخمین جمعیت آفت مدل نمونه‌­گیری دنباله­‌ای با دقت ثابت ارائه شد. مدل رگرسیونی ایوائو با 96/0=R2 نسبتبه مدل تیلور با 81/0=R2 برازش بهتری با داده‌­ها نشان داد. شاخص تجمع ایوائو (12/1=β) به شکل معنی داری از 1 بزرگتر بود که نشان دهنده تجمعی بودن پراکنش جمعیت سن مادر می­‌باشد. جهت تخمین میانگین تراکم جمعیت سن مادر، از روش کنو استفاده شد. اعتبار مدل ارایه شده با استفاده از 10 سری از داده­های جداگانه با نرم‌افزار RVSPارزیابی گردید. متوسط تعداد نمونه لازم در سطح دقت 1/0 و 25/0 به ترتیب، 101 و 14 عدد کادر بود. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که روش نمونه­‌گیری دنباله­‌ای با دقت ثابت با کاهش تعداد نمونه و تخمین سریع جمعیت سن مادر، می­تواند روش تصمیم­گیری مناسبی جهت مدیریت این آفت باشد.

عنوان مقاله [English]

Spatial distribution patterns and fixed-precision sequential sampling plans for estimating population overwintered adult sunn pest, Eurygaster integriceps Put. in rainfed wheat fields in Ardabil province

چکیده [English]

The sunn pest, Eurygaster integriceps Put. is an important pest of wheat in Firozabad region of Ardabil province, Iran. In this study the spatial distribution of overwintered adult was investigated in rainfed wheat fields. Then, fixed precision sequential sampling plan was developed and validated for estimating overwintered adult density. Iwao's patchiness regression gave a better fit to data (R2 = 0.96) than Taylor power law ((R2 = 0.81). The aggregation index (β=1.12) was significantly greater than one. These results indicate that the distribution of overwintered adult sunn pest fits the aggregation model in rainfed wheat fields. Kuno's model was designed for estimating of population density of overwintered adult. Ten independent data sets were used to evaluate the validation of Kuno's plans using resampling by the RVSP. Average sample numbers (ASN) for precision level 0.1 and 0.25 were 101 and 14 quadrats, respectively. This result showed that, the using of fixed precision sequential sampling plan can be useful in rapid estimation of overwintered adult density of sunn pest for managing decision making by reducing the required sample sizes in rainfed wheat fields.