کاشت یونجه در مجاور نیشکر و تأثیر آن بر تنوع بندپایان و خسارت ساقه خواران نیشکر

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

دانشیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

طی سال های 1380-1377 در زمینه رابطه افزایش تنوع پوشش گیاهی با تنوع بندپایان و سطح آلودگی به ساقه خواران نیشکر در مزارع نیشکر شرکت توسعه کشت نیشکر و صنایع جانبی˝، واقع در واحد امیر کبیر در جنوب اهواز مطالعاتی انجام گردید. در امتداد عرض کرت های 1000 ×250 متری نیشکرنوارهائی از یونجه به عرض 10- 8 متر کشت گردید. بند پایان این کرت ها به کمک تله های مالیز و تله های زمینی ماهیانه یکبار جمع آوری و شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای آنها محاسبه شد. 4-3 کرت با حاشیه یونجه و چهار کرت با حاشیه بدون پوشش گیاهی در نظر گرفته شد. تله های مالیز درفاصله 3 متری وتله های زمینی به شکل طشت های پلاستیکی در دو و چهار متری از مرز در داخل مزرعه نیشکربا و بدون نوار یونجه نصب شدند. در هر نمونه برداری در صد  ساقه های آلوده به ساقه خوارهایSesamia creticaوS. nonaroidesنیز در دو نوع تیمار تعیین شد. نتایج نشان داد در کرت های حاوی یونجه شاخص تنوع و یکنواختی بطور معنی داری بالاتر و درصد ساقه های آلوده نیز بطور معنی داری کاهش داشت.
 

عنوان مقاله [English]

Alfalfa Planting Beside Sugarcane and its Effect on Biodiversity and Sugarcane Stem Borers’ Damage

نویسنده [English]

  • Ebrahim Solaymannejadian
چکیده [English]

The relationship between diversity of plant and arthropod species was studied in sugarcane fields in Ahwaz, Southern Iran during 1998 to 2001.Strips of alfalfa were planted along the short side of each 250 x 1000 m block. Arthropod species were collected monthly for 24-48 hours using Malaise and pitfall traps which were located inside the sugarcane blocks. One Malaise trap at 3 meters and two pitfall traps at 2 and 4m from the margin were established in each sugarcane block. The diversity (species richness) and evenness (relative abundances) of arthropod species were measured by Shannon indices. The percentages of stems attacked by the two stem borers, Sesamia cretica and S. nonagroides (Lepidoptera: Noctuidae) were also recorded on each sampling day. Data was compared for sugarcane blocks with and without alfalfa strips. Results indicated that species richnesswas higher and the percentage of infection to stem borers was lower significantly in sugarcane blocks with strips of alfalfa than without.