بررسی تاریخچه زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephen.) (Neu.Chrysopidae) بر روی سه گونه شته طعمه در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران

4 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان

5 محقق موسسه گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

ویژگی های زیستی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephen. ) ، روی سه گونه طعمه، شته آلو Hyalopterus pruni (Geoff) ، شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) و شته سبز سیب Aphis pomi (Degeer) در شرایط آزمایشگاهی، در دمای°C  125، رطوبت نسبی 565  درصد و دوره تاریکی: روشنایی 16:8مورد مطالعه قرار گرفت. دوره رشد پیش از بلوغ بالتوری روی سه شته مذکور به ترتیب برابر با 75/24 ، 77/25و 75/30 روز و میزان مرگ و میر پیش از بلوغ نیز به ترتیب برابر با 69/60، 75/43 و 1/63 درصد بود. طول عمر بالتوری های ماده بر روی شته های آلو، مومی کلم و سبز سیب به ترتیب برابر با 28، 5/27 و 7/19 روز و میزان کل تخم های گذاشته شده به ترتیب برابر با 402، 428 و 375 عدد بود. در مجموع در میان سه گونه مورد بررسی شته مومی کلم مناسب ترین طعمه برای رشد و نمو و تولید مثل بالتوری سبز C.carnea بود.

عنوان مقاله [English]

Investigation on Life History of Chrysoperla carnea (Stephen) (Neu. Chrysopidae) on Three Aphid Species in Laboratory Conditlons

نویسندگان [English]

  • Shokoofeh Zeraati 1
  • Parviz Shishebor 2
  • Ebrahim Soleiman Nejadian 3
  • Mohammad Vali Taghadosi 4
  • Hossein Heidary 5
چکیده [English]

Biological characteristics of Chrysoperla carnea (Stephen.) fed on Hyalopterus pruni (Goff), Brevicoryne brassicae (L.) and Aphis pomi (Degeer) were studied under laboratory conditions. Developmental time of C.carnea on the above mentioned aphids were 24.75, 25.77 and 30.75 days, respectively. Preimeainal mortality was 60.69, 43.75 and 63.1%, respectively. Female longevity of C.carnea was equal to 28, 27.5 and 19.7 days, and total eggs laid was 402, 428 and 375 eggs, respectively. It can be concluded that B. brassicae was the most suitable prey for development and reproduction of C.carnea in laboratory conditions.