زیست شناسی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom: Aleyrodidae) روی چهار رقم نیشکر در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز (shishehborpf@yahoo.com)

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

4 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

در سالهای اخیر خسارت سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett. در مزارع نیشکر استان خوزستان افزایش چشمگیری یافته است. در این پژوهش زیست شناسی این آفت روی چند رقم تجاری در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در این آزمایش دوره رشد پیش از بلوغ، طول عمر و میزان تخم ریزی سفیدبالک نیشکر با استفاده از قفس برگی روی برگ های ارقام1062-69CP، 614-57CP، 103-48CP و310-NCO در اتاقک رشد با دمای1±27 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی70-60% و دوره نوری: تاریکی12:12 بررسی شد. متوسط طول دوره رشد پیش از بلوغ سفیدبالک نیشکر روی ارقام مذکور به ترتیب برابر با 09/24، 06/28، 27/27، 64/26 روز بود و تنها سفید بالک ماده تولید شد. متوسط طول عمر سفیدبالک های ماده روی این ارقام به ترتیب برابر با 6، 49/8، 15/4 و 60/4 روز بود. هر سفیدبالک ماده به طور متوسط 80/61، 80/58، 10/41 و 38/39 عدد تخم به ترتیب روی ارقام 1062-69CP، 614-57CP، 103-48CP و 310-NCO گذاشت. بر اساس نتایج این تحقیق، پارامترهای زیستی سفید بالک روی  ارقام 103-48CP و 310-NCO کمتر از دو رقم دیگر بود و می توان با بررسی های صحرایی بیشتر از این دو رقم در چهار چوب کنترل تلفیقی استفاده نمود.
 

عنوان مقاله [English]

Biology of Sugarcane Whitefly, Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae) on Four Sugarcane Cultivars Under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Minaeimoghadam 1
  • Parviz Shishebor 2
  • Ebrahim Soleimannejadian 3
  • Alireza Askarianzadeh 4
چکیده [English]

The damage of sugarcane whitefly,Neomaskellia andropogonic Corbett, has recently increased dramatically in sugarcane fields in Khuzestan province. In this study, biology of N. andropgonis on four sugarcane commercial cultivars was evaluated under laboratory conditions. In this experiment, the preimaginal development, adult longevity and fecundity were studied in a growth chamber that was set at 27± 1oC, 60-70%R.H. and 12:12 light dark. The leaf cages were used for the experiment and the cultivars included CP69-1062, CP57-1062, CP48-103 and NCO-310. Mean preimaginal development time was 24.09, 28.06, 27.27 and 26.64 days on the above mentioned cultivars, respectively, producing only female whiteflies. Mean longevity of females was 6, 8.49, 4.15 and 4.60 days on four cultivars, respectively. Females laid 61.80, 58.80, 41.10 and 39.38 eggs on CP69-1062, CP57-1062, CP48-103 and NCO-310 cultivars, respectively. According to the results of this study, the biotic parameters of the pest were lower in CP48-103 and NCO-310 than the other two cultivars.