بررسی مقاومت گیاهچه‌های سه پایه پسته به Rhizoctonia solani AG4

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق بیماری شناسی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز lalehilkhan@yahoo.com))

2 استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی، عضو هیئت علمی اداره کشاورزی کرمان

4 دانشیارگروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این بررسی 99 جدایه از قارچ ریزوکتونیا از نمونه­های ریشه و طوقه نهال‌های پسته و نیز خاک جمع آوری شده از نهالستان‌های مهم پسته استان کرمان به دست آمد. نتایج نشان داد که 96 جدایه چند هسته‌ای و سه جدایه دو هسته‌ای بود. گروه آناستوموزی جدایه های چند هسته ای AG-4 تعیین گردید. نتایج آزمایشات بیماری‌زایی در شرایط گلخانه نشان داد که جدایه های چند هسته ای به دست آمده در این بررسی همگی قادر به ایجاد بیماری روی پسته بودند. در بررسی مقاومت پایه های پسته، پایه های بادامی ریز (پایه غالب مناطق پسته کاری استان)، سرخس و بنه (پایه وحشی) انتخاب شدند. برای مایه زنی نهال‌ها از سه جدایه عامل بیماری که در آزمایشات بیماری زایی شدت‌های زیاد تا نسبتاً کم را نشان داده بودند، استفاده گردید. بذرهای جو مایه زنی شده با عامل بیماری به عنوان مایه به کار برده شد. دو هفته پس از تلقیح نهال‌ها، با ظهور علایم بیماری٬ شدت بیماری در هر نهال تعیین گردید. نتایج نشان داد که از بین پایه های استفاده شده، بنه و بادامی ریز به ترتیب مقاوم‌ترین و حساس ترین پایه‌ها در مقابل بیماری بودند.
 

عنوان مقاله [English]

Investigating Resistance of 3 Pistachio Stocks to Rhizoctonia Solani AG4

نویسندگان [English]

  • Laleh Ilkhan 1
  • Reza Farokhinejad 2
  • Mohammad mehdi Aminaee 3
  • Ali Musavi Jorf 4
چکیده [English]

In this study, 99 isolates of Rhizoctonia were recovered from root and crown samples of pistachio seedlings, and soil samples were collected from major pistachio orchards in Kerman province. Results revealed that 96 isolates were multinucleate and 3 binucleate. MNR belonged to ­AG-4. Results of the pathogenicity tests carried out in the greenhouse, using pistachio isolates, revealed that all MNR isolates were pathogenic to pistachio. For evaluation of the stock resistance to the disease, 3 stocks including Badamy reez (the most common stock in the province), Sarakhs and Baneh (wild stocks) were used in greenhouse study. For seedling inoculations, 3 isolates of the pathogen with the highest levels of pathogenicity were used. Barley grains inoculated with the pathogens were used as inoculum in pathogenicity tests. Two weeks after inoculation, disease severity was assessed and the results indicated that Baneh and Badamy reez were the most and the least resistant stocks respectively.