بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران (Sharififardm@yahoo.com)

2 استاد حشره شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران

3 استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

4 دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

تأثیر کشندگی حشره­کش اسپینوزاد، ابتدا در کنترل یک جمعیت حساس و یک جمعیت طبیعت زی مگس خانگیMusca domestica L. به سه روش طعمه سمی، محلول پاشی علیه حشرات کامل و ترکیب با بستر لاروی بررسی شد. سپس طعمه سمی به عنوان روش مناسب برای بررسی حساسیت 7 جمعیت مختلف طبیعت زی که از نقاط مختلف استان خوزستان جمع آوری شدند انتخاب گردید. در روش طعمه سمی برای بالغین جمعیت حساس دز کشندگی 50% جمعیت (50LD) در مدت زمان 24 ساعت و 72 ساعت به ترتیب  78/3 و 54/1 و 95LD به ترتیب 587/5 و 528/3 میکروگرم ماده موثر در گرم طعمه تعیین شد. درجمعیت های مختلف طبیعت زی  50LDدر مدت زمان 24 ساعت از 30/4-97/3 و 95LD آنها از 30/8- 33/7 میکروگرم ماده موثر سم در گرم طعمه متغیر بود. درمدت زمان 72 ساعت مقدار 50LD جمعیتهای طبیعت زی از 72/1-57/1 و 95LD از 92/3-44/3 میکروگرم درگرم طعمه متغیر بود. بررسی نرخ دز کشندگی و حدود اطمینان بالاو پایین آن نشان داد که بین 50LD جمعیت های مختلف طبعیت زی و حساس اختلاف معنی داری وجود ندارد. در روش محلول پاشی قفس، 50LD جمعیت حساس و یک استرین از جمعیت های طبیعت زی( (AHDSبه ترتیب 015/0 و 016 /0 و 95LD آنها 3 0/0 و 033/0 گرم ماده موثر در متر مربع در مدت زمان 24 ساعت تعیین شد. مقدار 50LD در مدت زمان 72 ساعت برای دو جمعیت فوق  به ترتیب 65 00/0 و 7 00/0 و 95LDآنها به ترتیب 14 0/0 و 15 0/0 گرم ماده موثر درمتر مربع تعیین شد. بررسی نرخ دز کشندگی در این روش نیز نشان داد که  اختلاف معنی داری بین دزهای 50LD دو جمعیت در مدت زمان 24 ساعت و 72 ساعت وجود ندارد. مقدار 50LD  در روش ترکیب سم با بستر لاروی دردو جمعیت حساس و طبیعت زی نیز به ترتیب 798/9 و 945/9 و 95LD آنها به ترتیب 5/29 و 5/56 میلی گرم ماده موثر درکیلوگرم بستر لاروی تعیین شد که اختلاف معنی داری در 50LD دو جمعیت وجود نداشت. نتایج نشان داد که مقادیر دز های کشندگی از 24 تا 72 ساعت به مقدار 2-3 برابر کاهش می یابد و  مگس خانگی در هر دو مرحله بلوغ و لاروی به حشره کش اسپینوزاد حساس می باشد.
 

عنوان مقاله [English]

Toxicity of Spinosad in Control of Susceptible and Field Populations of House fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)

نویسندگان [English]

  • Mona Sharififard 1
  • Mohammad Saeid Mossadegh 2
  • Babak Vazirian zadeh 3
  • Ali Zarei Mahmood Abadi 4
چکیده [English]

Toxicity of spinosad was primarily evaluated with three bioassay methods: feeding, spraying (Residual exposure) and combination with larval medium against one susceptible and one field population. Feeding method was selected as efficient method for survey of susceptibility or resistance of seven field populations. In feeding bioassay method, spinosad LD50 of susceptible strain at 24h and 72h were 3.78 and 1.54 g (AI) per gram bait and for LD95 were 5.59 and 3.35g (AI) /g, respectively. LD50 of field populations at 24h ranged  from 3.974- 4.303 and for LD95 from 7.33- 8.30 g (AI)/gr. LD50 at 72h ranged from 1.54- 1.72g/gr and LC95 were 3.31- 3.93 g /g, respectively. Determination of lethal dose ratios with lower and upper limits indicated no significant difference between spinosad LD50 of susceptible and field population at 24h and 72h. In Residual method, spinosad LDof susceptible and field population (AHDS) at 24h were 0.015 and 0.016 and for LD95 were 0.03, 0.033 g (AI) per m2, respectively. At 72h, LDwere 0.0065, 0.007 and LD95 were 0.014, 0.015 g (AI)/ m2 for the above populations. In combination of spinosad with larval medium, LD and LD95 of susceptible population were 9.79 and 29.5 mg (AI) per kg medium. For field population (AHDS), LDand LD95 were 9.95 and 56.6 mg (AI)/kg. There was no significant difference at LDof susceptible and field population with these two methods. Totally, the result of this study indicated that LD50 values decrease approximately 2-3-fold between 24 and 72 h and all field populations were susceptible to spinosad.