کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی کلزا با استفاده از باکتری Burkholderia cepacia

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 استاد گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

کنترل بیولوژیکی عوامل بیماریزای خاکزاد با استفاده از میکروارگانیسم های آنتاگونیست مورد توجه قرار گرفته اند.به خصوص جدایه های باکتری BurkholderiacepaciaBurkholderشدیداًً به عنوان عوامل بیولوژیک مورد تحقیق هستند. هدف این تحقیق شناسایی یک عامل موثر کنترل بیولوژیک علیه بیماری مرگ گیاهچه کلزا ناشی از قارچKuehn  Rhizoctonia solani می باشد. مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی یکی از بیماری های مهم این گیاه صنعتی می باشد. کلیه جدایه های انتخابی در آزمایشگاه با استفاده از روش کشت متقابل علیه قارچ عامل بیماری بررسی شدند. دو جدایه دارای خاصیت آنتاگونیستی در آزمون های گلخانه ای مورد بررسی های تکمیلی قرار گرفتند. بر اساس آزمون های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی، جدایه Bu1به Burkholderia cepaciaتعلق داشت. جدایه Bu1،  B. cepacia بیشترین اثر آنتاگونیستی را علیه مرگ گیاهچه کلزا نشان داد. تیمار بذر و خاک با باکتری باعث کاهش مرگ گیاهچه به ترتیب با 56 و 62 درصد گردید. نتایج مطالعه بر روی مکانیسم های بیوکنترل جدایه ها نشان داد که جدایه  Bu1تولید آنتی بیوتیک و متابولیت های فرار می کند. همچنین این جدایه قادر به تولید سیدروفور، آنزیم پروتئاز و سیانید هیدروژن می باشد. این جدایه یک کلونیزه کننده قوی ریشه کلزا بوده و باعث افزایش رشد گیاه کلزا به طور معنی داری در مقایسه با شاهد می گردد.
 

عنوان مقاله [English]

Biological Control of Canola Rhizoctonia Damping Off by Application of Burkholderia cepacia

نویسندگان [English]

  • Shirahmad Sarani 1
  • Abbas Sharifi Tehrani 2
  • Masoud Ahmadzadeh 3
  • Mohammad Javan Nikkhah 3
چکیده [English]

Biological control of soil borne plant pathogens with antagonistic microorganism has been more attracting interest. Especially, Burkholderia strains have been intensively investigated as biological agents. The objective of this study was finding an effective biologica control agent against the canola damping off caused by Rhizoctonia solani. Rhizoctonia Damping-off is one of the most important diseases of this industrial oilseed. All strains were selected on plates by dual culture using plant pathogenic fungus. Two strains had antagotistic activity in pot test. According to morphological, biochemical and physiological tests, the isolate Bu1 wase indentified as Burkholderia cepacia. Among these Burkholderia strain, Bu1 showed the most antagonistic effect on canola damping off. Seed and soil treatment with the bacteria caused an average reduction in damping off and disease development, 56% and 62% respectively. Results of the biocontrol mechanism tests showed that isolate Bu1 produced antibiotic and volatile metabolite. The isolate was capable of producing sidrophore, protease enzyme and hydrogen cyanide. The strain was a strong colonizer of canola root and so increased plant growth.