اثر کود نیتروژن بر پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته سبز گندم Schizaphis graminum R. (Hom.: Aphididae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 استادیار حشره شناسی، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی، بخش آفات وبیماریهای گیاهی، اصفهان

4 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی، بخش زراعت، اصفهان

5 استاد کنه شناسی، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

افزودن کود ازته، باعث بالا رفتن میزان ازت موجود در گیاه شده و این عامل می‌تواند بر رشد، نمو و تولید­مثل حشرات گیاهخوار موثر است. برای بررسی اثر کود نیتروژن بر شته سبز گندم Schizaphis graminum R.، گندم به عنوان مهمترین میزبان شته با چهار سطح نیتروژن تیمار شد. تیمارهای نیتروژن برابر با 0 ، 50 ، 100 و 150 درصد از میزان کود توصیه شده بود.آزمایش در دمای 1±25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 10±70 و دوره نوری 16: 8 در آزمایشگاه انجام گردید. تجزیه بافت گیاهان نشان داد کود نیتروژن منجر به بالا رفتن غلظت نیتروژن (%) در گیاه شد. تجزیه داده‌ها نشان داد که شته­های رشد یافته روی تیمار 150% بیشترین طول دوره پوره­زایی، طول دوره پوره­زایی تا مرگ،  و طول عمر را دارا بودند. همچنین بیشترین میزان پوره‌زایی روی این تیمار ثبت گردید. هرچند که کوددهی نیتروژن تاثیری روی طول دوره پیش از پوره­زایی و پس از پوره­زایی نداشت. نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته بر تیمارهای 0 ، 50 ، 100 ، 150 به روش یات وایت به ترتیب 246/0، 266/0، 263/0، 267/0 (ماده بر ماده بر روز ) تعیین گردید. این مطالعه نشان داد که تغذیه شته از گیاهان کوددهی شده، باعث افزایش توانایی تولید مثلی شته در مقایسه با تیمار شاهد می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Nitrogen Fertilization on Biology and Intrinsic Rate of Increase of Schizaphis graminum R. (Hom.: Aphididae)

نویسندگان [English]

  • Azita Alasvand Zarasvand 1
  • Hossein Allahyari 2
  • Alireza Haghshenas 3
  • Davood Afioni Mobarakeh 4
  • Alireza Sabori 5
  • Sara Zarghami 1
  • Shohreh Khaghani 1
چکیده [English]

The amount of nitrogen fertilizer is an effective factor on the growth, development as well as reproduction of phytophagous insects. To investigate the effect of nitrogen fertilization on green aphid, Schizaphis graminum, wheat considering as a significant host for aphid was treated with four nitrogen levels. Nitrogen fertilization treatments included zero (check) 50, 100, and 150% of recommended levels. Rearing containers were placed into environmental chamber (25±1ºC, 70±10% RH, and 16:8 L:D photoperiod). The results showed that increase in nitrogen fertilization resulted in increase in the percentage of soluble nitrogen concentration in plants (%). The aphids feeding on plants receiving higher nitrogen fertilizer (150%) had longer reproduction period, maturity period as well as greater fecundity and longer longevity, although nitrogen fertilization had no effect pre-reproduction period and post-reprodution period. Intrinsic rate of increase of aphid was calculated on various treatments using Wyatt and White method. The intrinsic rate of increase in treatments of 0, 50, 100, 150% were determined as 0.246, 0.266, 0.263, and 0.267 (female/female/day), respectively. The results demonstrated that green aphids feeding on fertilized plants showed to have greater reproduction abilities of aphids comparing check treatment (%).