اثرات تدخینی چهار اسانس گیاهی روی مرگ و میر حشرات کامل شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera: Silvanidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

شپشه دندانه­دار غلات یکی از آفات مهم محصولات انباری در کشور می باشد. به منظور ارزیابی روش‌های سازگار با محیط زیست برای کنترل آفات انباری، اثر سمیت تنفسی اسانس چهار گونه گیاه شامل، پونهMentha longifolia (L.) (Lamiaceae) ، درمنه­کوهی Artemisia aucheri (Boiss) (Asteraceae)، رزماری Rosmarinus officinalis (L.) (Lamiaceae) و مورد  Myrtus communis (L.) (Myrtaceae) روی حشرات کامل این آفت، بررسی شد. آزمایشات در شرایط دمایی 2±30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد، در تاریکی انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که اسانس­های گیاهی مورد مطالعه اثر معنی­داری روی مرگ و میر حشرات کامل دارند و با افزایش غلظت و زمان اسانس دهی روند مرگ و میر افزایش می­یابد. مقدارLC50 اسانس پونه بعد از 24 ساعت اسانس دهی، 35/0 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد که بیشترین سمیت تنفسی را در بین اسانس­های گیاهی مورد مطالعه دارا بود. این میزان برای اسانس­های رزماری، مورد و درمنه به ترتیب 42/0، 50/0 و 99/0 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد. مقدار LT50 برای اسانس پونه در غلظت 74/0 میکرولیتر بر لیتر هوا 41/16 ساعت محاسبه شد ولی مقدار LT50 برای درمنه­کوهی در غلظت 03/2 میکرولیتر بر لیتر هوا 81/18 ساعت محاسبه شد که نشان دهنده اثر سریع سمیت تنفسی اسانس پونه می­باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، در بین اسانس­های گیاهی مورد مطالعه، بیشتریناثرحشره­کشیدر پونه مشاهده گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fumigant toxicity of essential oils from four plant species on adult oryzaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera: Silvanidae)

چکیده [English]

Saw toothed grain beetle, Oryzaephilus surinamensis (L.)is one of the most important stored-products pests. In order to find reduced-risk methods for controlling stored-products pests, the fumigant toxicity of essential oils from four plant species, Mint, Mentha longifolia (L.) (Lamiaceae), Sagebrush, Artemisia aucheri (Boiss) (Asteraceae), Rosemary, Rosmarinus officinalis (L.) (Lamiaceae) and Myrtle, Myrtus communis (L.)(Myrtaceae) was investigated on adult saw toothed grain beetles. The research was conducted under laboratory conditions (at 30 ± 2°C and 60 ± 5% R.H. 24 h darkness). Essential oils had a significant effect on mortality of adults, and mortality increased with increasing concentration and exposure time. The LC50 value of mint essential oil 0.35 µl/l air calculated after 24 h exposure time was more toxic amongst the plant essential oils test. The LC50 value for rosemary, myrtle and sagebrush were 0.42, 0.50 and 0.99 µl/l air, respectively. The LT50 value calculated at the highest concentration of 0.74 µl/l air of mint essential oil was 16.4 h. Amongst the plant essential oils studied here mint had the highest potential insecticidal properties against this important economic pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oil
  • fumigant toxicity
  • Oryzaephilus surinamensis
  • Mint
  • Rosemary
  • Myrtle
  • Sagebrush