شناسایی و بررسی مقایسه‌ای عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در استان ایلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

نمونه‌هایی از برگ‌ و سرشاخه‌های لیموترش، با علائم بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در بهار و تابستان 1391، از استان ایلام جمع‌آوری گردید. باکتری عامل بیماری با روش‌های متداول از بافت آلوده جداسازی و بر‌اساس ویژگی‌های فنوتیپی و طیف‌سنجی رنگدانه زرد مورد شناسایی ابتدایی قرار گرفت. بیماری‌زایی جدایه‌ها روی برگ‌های لیموترش و گریپ‌فورت در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای اثبات گردید. نتایج شناسایی بیماری‌گر براساس بررسی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی با کاربرد چهار جفت آغازگر اختصاصی نشان داد که جدایه‌های مذکور متعلق به زیرگونه Xanthomonas citri subsp. citriمی‌باشند. نتایج شناسایی اولیه، با توالی‌یابی ژن نیمه حفاظت شده gyrB در نماینده جدایه‌ها تائید گردید. انگشت‌نگاری ژنتیکی و مقایسه الگوی اثر انگشتی DNA استرین‌های جداشده از استان ایلام با سه جدایه‌ تیپ مرجع و نماینده‌هایی از جدایه‌های بیماری‌گر بدست‌آمده از استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس نشان دهنده تشابه بین باکتری‌های عامل شانکر مرکبات در ایران است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and comparative investigation into causal agent of citrus bacterial canker in Ilam province

چکیده [English]

Some samples of leaves and twinges of ‘Mexican‘lime, with bacterial canker symptoms were collected in spring and summer of 2012, from Ilam province. Some bacterial isolates were isolated from infected tissues using classic methods. Primary identification of bacterial isolates was performed based on phenotypic characterization and spectral absorption properties of yellow pigment. Pathogenicity of isolates was approved on detached leaves and seedlings of Mexican lime and grapefruit in the greenhouse condition. The results of Phenotypic and genotypic identification, using four pair specific primers indicated that all isolates belong to Xanthomonas citri subsp. citri. The first identification results were approved using gyrB sequence analysis in candidate isolates. Comparing genetic fingerprint profiles with 3 type strains and other strains obtained from Kerman, Sistan and Balochestan, Hormozgan and Fars provinces showed that all Iranian isolates are similar in case of genetic fingerprint profile.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus bacterial canker
  • Ilam
  • Xanthomonas
  • Identification