تأثیر مصرف پساب تصفیه شده شهری بر بیماری‌زایی نماتد ریشه‌گرهی، Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

در سال‌های اخیر مصرف پساب تصفیه شده شهری و صنعتی به عنوان آب آبیاری در کشاورزی رواج یافته است. از طرف دیگر نماتدهای انگل گیاهی خصوصاٌ گونه‌های مختلف نماتد ریشه‌گرهی خسارت زیادی را به اغلب محصولات کشاورزی وارد می‌سازند و تلاشهای زیادی برای کنترل آنها صورت می‌گیرد. به منظور بررسی تاثیر مصرف پساب بر جمعیت و خسارت نماتد ریشه‌گرهی روی گوجه‌فرنگی، از غلظت‌های مختلف پساب (0، 25، 50، 75 و 100% پساب در آب معمولی) برای آبیاری گوجه‌فرنگی‌های مایه‌زنی‌شده با نماتد‏، در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با شش تکرار در شرایط گلخانه استفاده شد. ارزیابی نتایج سه ماه بعد از مایه‌زنی با نماتد و با استفاده از شاخص‌های رشدی و میزان عناصر غذایی در گیاه میزبان، و پارامترهای رشد ‌و ‌نموی نماتد صورت گرفت.‌ نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده‌های حاصل، نشان دهنده تاثیر مثبت پساب در افزایش میزان شاخص‌های رشدی و مقدار عناصر غذایی موجود در گیاه بود، بدین ترتیب که میانگین طول ساقه حدود ٦٢ درصد (از ٣٢ سانتی‌متر به ٥٠ سانتی‌متر) و وزن‌ تازه آن ٣٠ درصد (از ٢٨ گرم به 40 گرم) در پساب کامل نسبت به شاهد افزایش یافت. عناصری همچون ازت، فسفر، کلسیم و منیزیم نیز با افزایش غلظت پساب در آب آبیاری افزایش یافتند. با این‌حال مقادیر مختلف پساب در آب آبیاری اثر کمی روی شاخص­های رشد و نموی نماتد داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of waste-water on root knot nematode, Meloidogyne Javanica pathogenicity on tomato

چکیده [English]

In recent years, application of municipal and industrial wastewater as irrigation water in agriculture has increased. Plant parasitic nematodes, especially root knot nematodes, cause damage to the most of agricultural products, and many efforts have been done to control them. To investigate the effects of wastewater on root knot nematode pathogenicity and damage on tomato, the inoculated plants by nematode were irrigated by different amounts of wastewater (0, 25, 50, 75, and 100 %) in tap water as a completely randomized design with six replications. Analysis of variance and mean comparisons showed the positive effect of wastewater on increasing of growth indices and nutrient elements of plants. Thus, the length and fresh weight of plant shoots in 100% wastewater treatment increased: 62% (from 32 to 50 cm) and 30% (from 28 to 40 gr) compared to control, respectively. Nutrient elements such as nitrogen, phosphorus, calcium and magnesium also increased in wastewater treatments. However, the effects of wastewater were less on nematode pathogenicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Root knot nematode
  • Tomato
  • Waste water