اثر ضد قارچی عصاره آویشن شیرازی و چویل بر قارچ عامل پژمردگی گوجه‌فرنگی، Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici از مهم‌ترین بیماری‌های این محصول محسوب می‌شود. با توجه به خطرات زیست محیطی که ناشی از مصرف بی‌رویه سموم شیمیایی است، استفاده از روش‌های غیرشیمیایی و طبیعی جهت کنترل عوامل بیماری‌زا، ضروری به نظر می‌رسد و لذا این تحقیق با هدف امکان سنجی استفاده از عصاره‌های گیاهی در مبارزه با بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی انجام شد. در این بررسی اثر ضدقارچی عصاره دو گیاه چویل Ferulago angulata و آویشن شیرازی Zataria multiflora بر قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت­های 4/0، 8/0و 2/1 درصد از عصاره­های مذکور به محیط کشت PDA اضافه شد و محیط کشت بدون عصاره به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. تاثیر عصاره آبی اندام­های هوایی این دو گیاه به تفکیک در جلوگیری از رشد میسیلیوم قارچ در محیط غذایی PDA در داخل تشتک پتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره­های به کار برده شده بر رشد این قارچ اثر بازدارندگی دارند که تأثیر عصاره‌ی برگ آویشن شیرازی با غلظت‌ 2/1 درصد بیشتر از برگ چویل ارزیابی گردید. در شرایط گلخانه‌ای نیز تاثیر گیاهان مذکور با سه غلظت فوق در یک طرح کامل تصادفی بر پایه فاکتوریل با 12 تیمار انجام شد و شدت آلودگی با الگوی Ishikawa  تعیین گردید. تیمار­های برگ آویشن شیرازی با غلظت 4/0، 8/0 و 2/1 درصد، برگ چویل با غلظت 2/1 و گل چویل با غلظت 8/0 و 2/1 درصد بهترین تیمار­ها در آزمایش گلخانه­ای ارزیابی شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antifungal activity of Shirazi thyme and Chavil extracts on Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, the causal agent of tomato wilt under laboratory and greenhouse conditions

چکیده [English]

Fusarium wilt is one of the most important diseases of tomato plants. Because of the environmental hazards of chemical pesticides, it is necessary to use the non-chemical and natural methods to control the plant pests and pathogens. This study was performed to assess the possibility of replacing chemical fungicide with plant extracts. The antifungal effect of two plant extracts from Shirazi thyme, Zataria multiflora and Chavil, Ferulago angulata on the fungus Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici was studied in the laboratory and greenhouse conditions. Concentrations of 0.4, 0.8 and 1.2 percent of aqueous extracts of the mentioned plants were added to PDA medium and water treatment without extract was used as control. The inhibitory effect of the aqueous extract of dried aerial parts of the plants on fungus grown on PDA medium was studied in vitro. Results showed that the extracts of both plants have an inhibitory effect on the growth of the fungus. Leaf extract of Z. multiflora at the concentration of 1.2% was more effective than that of F. angulata. In greenhouse experiments, the inhibitory effect of the plant extracts was evaluated in a completely randomized design with 12 treatments, based on the factorial Ishikawa pattern. In this experiment, leaf extract of Z. multiflora at the rates of 0.4, 0.8 and 1.2% and leaf and flower extracts of F. angulata each at the rate of 1.2% were best treatments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control
  • Fusarium
  • Plant extract
  • Tomato
  • Zataria multiflora
  • Ferulago angulata