جداسازی، شناسایی و بررسی بیماری زایی عوامل قارچی همراه ریشه و طوقه درختان زیتون در استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

طی بازدیدهایی در سال­های 1386-1384 از باغ­های زیتون استان خوزستان، از درختان زیتون با علائم پژمردگی، سرخشکیدگی و در بعضی موارد زوال نمونه­برداری شد. پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، نمونه­ها در محیط PDA کشت و در دمای 25 درجه سلسیوس نگهداری شدند.از ریشه و طوقه زیتون 124 جدایه قارچ جداسازی گردیدکه شامل یک گونه از جنس ورتیسیلیوم (V. dahliae با 35 جدایه)، سه گونه از جنس فوزاریوم (F. solani با 23 جدایه،F. equiseti با20جدایه و F. semitectum با4جدایه)، سه گونه از جنس سیلیندروکارپون (C. destructans با 20 جدایه ،C. obtosisporum و C. didymum به ترتیب با 9 و 8 جدایه) و 5 جدایه از جنس ریزوکتونیا بود که همه  R. solaniچند هسته­ای و متعلق به گروه آناستوموزی AG-4 بودند. آزمون بیماری­زایی برای جدایه­های V. dahliae،F. solani ، F. equisetai  و C. destructansروی نهال­های زیتون 12 ماهه به وسیله فرو بردن ریشه نهال­ها در سوسپانسیون اسپور انجام شد. برای جدایه­های R. solani نیز آزمون بیماری­زایی روی نهال­های 12 ماهه زیتون و با استفاده از مایه تلقیح گندم  انجام گرفت. نتایج آزمون بیماری­زایی نشان داد که از بین جدایه­های به دست آمده سه گونه روی زیتون بیماری­زای قوی(F. solani، V. dahliae و C. destructans)، گونه F. equiseti بیماری­زای متوسط و گونه R. solani بیماری­زای ضعیف بود. این اولین گزارش از گونه­های F. equisetiو C. destructansاز زیتون در ایران و گونه­های F. Semitectum ، C. didymium  و  C. obtosisporumبه عنوان عوامل بیماری روی زیتون می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation, identification and pathogenicity of fungal agents associated with root and crown olive trees in Khuzestan province

چکیده [English]

During a survey in the years 1384-1386 from olive orchards in Khuzestan province, a sample of olive trees showing symptoms viz wilting, dieback and in some cases decline was collected. After washing and surface sterilization, the suspected samples were cultured on PDA medium and incubated at 25 ° C. In total, 124 fungal isolates from root and crown of olive were identified including a species from Verticillium (V. dahliae with 35 isolates), three species of Fusarium (F. solani with 23 isolates),) F. equiseti with 20 isolates), (F. semitectum with 4 isolates), three species of Cylindrocarpon (C. destructans with 20 isolates), (C. didymum with 8 isolates), (C. obtosisporum  with 9 isolates), and R. solani with 5 isolates that were multinucleate and belonged to anastomosis group AG-4. The pathogenicity test of V. dahliae, F. solani, F. equiseti and C. destructans isolates were performed on olive seedlings 12 months by dipping the roots of seedlings in spore suspensions while R. solani isolates pathogenicity test was performed on a 12 -month-old olive trees and wheat. Results of pathogenicity tests showed that the isolates obtained from three species including F. solani, V. dahliae and C. destructans were as strongpathogens, F. equiseti as moderate pathogenic and  R. solani as weak pathogen on olive. This is the first report of species F. equiseti and C. destructans on olive in Iran and species F. semitectum, C. didymum and C. obtosisporum as the olive pathogens.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive (Olea europea)
  • Fusarium
  • Rhizoctonia
  • Cylindrocarpon
  • Verticillium
  • Crown and root