بررسی اثر ترکیبات شیمیایی و فرآورده‌های بیولوژیک بر بیمارگر Monilia laxa عامل پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته‌دار در استان گلستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

بیمارگر  Monilia laxaعمومی­ترین عامل بیماری پوسیدگی قهوه­ای است و در غالب مناطق تولید میوه هسته­دار بالاخص در نواحی مختلف سواحل دریای مازندران انتشار دارد. در صورت عدم تدوین یک استراتژی مدیریتی به یک بیماری محدود کننده تولید هسته­داران در استان­های شمالی کشور تبدیل خواهد شد.بدین منظور جهت بررسی اثر سموم شیمیایی و فرآورده­های بیولوژیک بر میزان درصد سوختگی شکوفه و درصد و شدت پوسیدگی قهوه­ای میوه، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در باغ بنیاد شهرستان علی­آباد انجام شد. مقایسه میانگین­ها به روش دانکن انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس ارزیابی کنترل بیماری با مقایسه اثر سموم و فرآورده­های بیولوژیک مختلف بر درصد سوختگی شکوفه و درصد و شدت پوسیدگی میوه نشان داد که اختلاف بین تیمار­ها معنی­دار بود (01/0 .(P<در مرحله شکوفه بیشترین تاثیر (083/7 %) مربوط به سم رورال­تی­اس و کمترین تاثیر (417/15 %) مربوط به ترکیب تریکودرمین بود. اما در میوه، درصد آلودگی با تریکودرمین به 25% و رورال­تی­اس به 166/9% رسید و شدت آلودگی (قطر زخم) با تریکودرمین 5/22 میلی­متر و سم اکسی­کلرور­مس 667/ 27میلی­متر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of chemical compounds and biological products on Monilia laxa pathogen, one of the factors of brown rot in stone fruit trees in Golestan Province

چکیده [English]

Monilia Laxa pathogen is the most common cause of the brown rot disease and it is prevalent in the most stone fruit production areas, particularly in the different regions of the Caspian Sea. If a management strategy is not developed for this disease, it will become the limiting illness for producing stone fruits in the North Country province. In order to investigate the effects of chemical pesticides and biological products on the blossom burn rate and intensity of fruit brown rot, a factorial experiment based on a completely randomized design with six treatments and three replications was performed in the Bonyad garden of the Aliabad city. Mean comparisons were performed with using the Duncan method. Results of the variances analysis and evaluation of the disease control by comparing the effects of the toxins and different biological products on the blossom burn rate and intensity of fruit brown rot indicated that the difference between treatments was significant (p<0/01). In the blooming stage, the most impact (%7/083) was related to the toxin Rvral-TC and the least affected (%15/417) was related to the combination Trichodermin. But in the fruits, the rate of the contamination with Trichodermin reached to %25 and with Rvral-TC reached to %166/9 and intensity of the contamination (lesion diameter) with Trichodermin, it was 5/22mm and with toxin copper oxy chloride, it was 27/667mm, respectively.