اثرات نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) برروی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

بادرنجبویه با نام علمی  Melissa officinalis L.از جمله گیاهان دارویی مفید است که سابقه طولانی در درمان بیماری­های مختلف دارد. در این پژوهش ضمن ارزیابی بیماری­زایی نماتد ریشه­گرهی Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 بر گیاه بادرنجبویه، اثر سطوح مختلف مایه تلقیح اولیه نماتد روی شاخص­های رشدی گیاه و تکثیر نماتد بررسی گردید. ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس برگ­های گیاه 90 روز پس از تلقیح با نماتد مذکور، توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) بررسی گردید.  نتایج حاصل نشان ‌دهنده حساسیت بادرنجبویه به این گونه از نماتد ریشه‌گرهی بود. با افزایش سطح جمعیت نماتد، وزن تر و خشک اندام هوایی، طول اندام هوایی و ریشه کاهش یافت.  فاکتور تولید مثل نماتد با سطوح جمعیت تلقیح شده رابطه معکوس داشت، به نحوی که بیشترین مقدار عددی فاکتور تولیدمثل در کمترین سطح جمعیت تلقیح شده و کمترین مقدار آن در بیشتری سطح جمعیت نماتد، بدست آمد. (Z)-caryophyllene، hydroxyl citronellal ، borneol، -humuleneα، carophyllene oxide، terpinene-α، isoborneol، trans-pulegol، trans-carveol، citronellol و dihydrocitronellolacetate از جمله ترکیباتی بودند که مقدار آنها در گیاهان مایه‏زنی شده با نماتد نسبت به شاهد افزایش نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) on lemon balm medicine; plant (Melissa officinalis)

چکیده [English]

Lemon balm (Melissa officinalis) is one the beneficial medicinal plants that has a long history in curing various human diseases. In this study, while assessing the pathogenicity of root-knot nematode, Meloidogyne javanica, on lemon balm medicinal plant, the effects of various initial inoculum density of nematode in host plant growth indices and nematode reproduction were investigated. Then chemical compounds in the plant leaves were assessed after 90 days of nematode infection using Gas- Chromatography (GC/MS). Results showed the susceptibility of the lemon balm to the target nematode. While increasing the nematode initial density, shoot fresh and dry weight and shoot and root length decreased, while root fresh and dry weight increased. There was an inverse relationship between the initial nematode density and reproduction factor (RF). The highest and the lowest RF observed with the lowest and highest nematode initial density respectively. (Z)-caryophyllene, hydroxyl citronellal, borneol,-humuleneα , carophyllene oxide, terpinene-α, isoborneol, trans-pulegol, trans-carveol, citronellol and dihydro citronellol acetate are those compounds which increase in inoculated host plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meloidogyne javanica
  • Melissa Officinalis
  • Chemical Compounds and gas- Chromatography