تعداد سنین لاروی، میزان پرخوری و خصوصیات زیستی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur با تغذیه از شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (News.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur،  از شکارگرهای مهم شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (News.) در استان خوزستان می­باشد. در این پژوهش طول دوره رشدی مراحل پیش از بلوغ (تخم، لارو و شفیره)، بالغین نر و ماده‌ی کفشدوزک و میزان پرخوری لارو سن چهار،  بالغین نر و ماده‌کفشدوزک از پوره سن یک شپشک و همچنین تعداد سنین لاروی بر اساس ثابت دایار در دمای 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65درصدو دوره نوری به تاریکی 10:14 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش سن لاروی، عرض کپسول سر لارو سن یک تا لارو سن چهار از 002/0± 15/0 تا 002/0±33/0 میلی‌متر افزایش یافت. بر اساس نتایج به دست آمده، عرض کپسول سر  N. arcuatusاز ثابت دایار پیروی می­کند، اما توصیف آن با معادله درجه دوم (316/2-­x 456/0 +  x2040/0-=yln) دقیق­تر بود. میزان پرخوری لارو سن چهار، نر و ماده بالغ کفشدوزک به ترتیب 45/5±8/177، 95/2±7/58 و42/7±5/86 پوره سن یک در طی 24 ساعت بود. طول دوره جنینی، لارو سن اول تا چهارم، پیش شفیره و شفیره به ترتیب 02/0±92/3، 05/0±17/2، 03/0±29/1، 03/0±52/1، 05/0±57/2، 3/0±05/1و 12/0±09/5 روز، طول عمر حشرات بالغ ماده و نر به ترتیب3/6 ±88/133 و 29/6± 08/86 روز و زادآوری ماده­ها به طور میانگین 8/37±43/660 تخم براورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The number oflarval instars, voracity and biological parameters ofNephusarcuatusKapurfeeding on Nipaecoccusviridis(News.)

چکیده [English]

The lady beetle, NephusarcuatusKapur is one of the most important predators of spherical mealybug,Nipaecoccusviridis(News.) in Khuzestan province, Southwest of Iran.The development time of immature stages (eggs, larvae, prepupa and pupa), males and females and the voracity of the 4th instars larvae and adults of N. arcuatus on 1st instar nymph of mealybug were studied in incubator (30±1ºC, 65±5% RH, and 14:10 L: D photoperiod). The number of larval instars was determined based on Dyar`srule. The head capsule width increasedfrom 0.15±0.002 (1st instar larvae) to 0.33±0.002 (4th instar larvae) as the larval stages increased. According to our results, the head capsule width of N. arcuatus followed Dyar`srule, but a second degree polynomial equation (ln y=-0.040 x2+0.456 x -2.316) can more accurately describe it. The 4th instar larvae, adult male and female consumed 177.8±5.46, 58.7±2.96, and 86.5±7.42 1st instar nymph,respectively during 24 hours. The periods of egg incubation first, second, third and fourth larval instars, andprepupal and pupal stages were 3.92±0.02, 2.17±0.05, 1.29±0.03, 1.52±0.03, 2.57±0.05, 1.05±0.03 and 5.09±0.12 days, respectively. Female and male longevity was 113.88±6.3 and 86.08±6.29 days, respectively and females laying an average of 660.47±37.97 eggs.