بررسی کنترل نماتود گره ریشه توتون Meloidogyne incognita توسط سموم راگبی و نماکور

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

نماتودهای گره ریشهMeloidogyne spp. از مهمترین نماتودهای انگل توتون در تمام مناطق کشت توتون می باشند. یکی از روش های مدیریتی نماتود گره ریشه، استفاده از سموم نماتودکش غیر تدخینی می باشد. این تحقیق با استفاده از نماتودکش های راگبیG10 (کادوزافوس) و نماکور G10 (فنامیفوس) جهت کنترل این نماتود در مزرعه آلوده واقع در منطقه تقرتپه گرگان از استان گلستان در شمال ایران در سالهای 1387 و 1388 اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 20 تیمار و 4 تکرار انجام شد که تیمارها شامل 2 نماتودکش در 3 دز مختلف به میزان 40، 60 و 80 کیلوگرم در هکتار و در 3 زمان مختلف مصرف سم، قبل، همزمان و یک هفته بعد از نشاکاری و همچنین یک شاهد آلوده و یک شاهد غیر آلوده (واپام) انجام شد.نشاکاری با توتون ویرجینیا رقم کوکر 347  صورت گرفت. جهت تعیین جمعیت اولیه، نمونه برداری از خاک انجام شد. بعد از 2 چین برداشت، ارزیابی از ریشه ها و استخراج و شمارش نماتود از خاک و ریشه انجام شد و صفات نمره ّگال، ضریب تولید مثل، درصد کنترل، تعداد نماتود، وزن خشک و تر برگ، ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن خشک و تر ریشه، درصد قند و نیکوتین در برگ خشک، درآمد ناخالص و متوسط قیمت توتون محاسبه و تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار MSTAT-C انجام شد. نتایج آنالیز واریانس تفاوت معنی داری بین تیمارها نشان داد بطوریکه از نظر درصد کنترل، واپام و نماتودکش نماکور به  میزان 80 کیلوگرم در هکتار و در زمان مصرف قبل از نشاکاری بهترین تیمار بود. بهترین دز مصرف سم، دز 80 کیلوگرم در هکتار و بهترین زمان مصرف سم قبل از نشاکاری برای هر دو نماتودکش بود. در تیمار شاهد آلوده میزان جمعیت نماتود در خاک و ریشه توتون بطور قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the control of tobacco root knot nematode Meloidogyne incognita by rugby and nemacurenematicides

چکیده [English]

Root knot nematodesMeloidogyne spp. are important parasitic nematodes of tobacco in almost all tobacco-growing areas. Application of non-volatile nematicides is one of the effective means of root knot nematode control. In this study, in the years 2008 and 2009, the effect of nematicides Rugby 10G(Cadusafos) and Nemacure 10G(Fenamiphos) was applied to control root knot nematode in infested tobacco field in Tagartapeh area of Golestan province in the north of Iran. The Experimental design was completely randomized block with 20 treatmentsand 4 replications. Treatments included two nematicide at concentrations 40, 60 and 80 Kg/ha and each nematicides was applied at three different times: before, synchronized and after transplanting seedlings of tobacco cultivar Virginia Coker 347.The experimentalso involved nema infested soil (no nematicide) and no infesed(vapam treated) soil ascontrol. Initial populations of nematode were assayed bychecking soil samples of each plot.After 2 times of harvesting, nematodes were extracted from soil(Jenkines, 1964) and root(Coolen, 1979) and the number of nematodes in root and soil,gall index, reproduction factor(Rf) was counted.The growth factors(fresh and dry weight of leaves, height of plant, fresh and dry weight of root,length of root), sugar and nicotine percent,income and terms of average price were measured and data were analyzed with MSTAT-C program.
The results showed that treatments weresignificantlydifferent (P<0.1) from the control(check), but the fresh and dry weights and Sugar and Nicotine percent were not significantly different. It was also revealed that treatments of vapam and nemacure 80 Kg/ha(before transplanting) resulted in reduction of population of eggs and (J2) whereas in the controls, the nematode population increased. On the basis of overall results, concentrationsof 80 Kg/ha of each of the nematicides had the best efficiency in controlling the disease and that Nemacure was a more effective nematicide than Rugby.