اثر اسانس گیاه مینای پرکپه ای روی کنترل نماتد مولد گره ریشه و شناسایی ترکیبات موجود در آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

خاصیت نماتدکشی اسانس گیاهمینای پرکپه ای(Tanacetum polycephalum Schultz Bip. subsp.polycephalum) در غلظت های 5/62، 125، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 میکروگرمبر میلی لیتر در مقایسه با شاهد آب مقطر سترونروی لارو سن دوم نماتد مولد گره ریشه،Meloidogyne incognita(Kofoid and White) Chitwood، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استخراج اسانس این گیاه به روش تقطیر با آبوبوسیله دستگاه کلونجر(Clevenger)، ترکیب های موجود در آن توسط دستگاه های GC و GC-MS شناسایی شد. بر اساس نتایج حاصله، غلظت های4000  و 8000 میکروگرم بر میلی لیتر باعث مرگ صد در صد جمعیت نماتد مورد آزمایش شدند. متوسط میزان مرگ و میر نماتد در غلظت های 500 ، 1000 و 2000 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب 6، 8/22 و 4/44 درصد بود. در بقیه تیمارها مرگ و میر نماتد مشاهده نگردید. تعداد 39 ترکیب شیمیایی از اسانس گیاه جداسازی و شناسایی گردید که در بین آن ها trans-Thujone (483/74%)، 1,8-Cineole (135/3%)، Terpinene-4-ol (316/2%)، Borneol (051/2%)، cis-Thujone (880/1%)، Camphor (832/1%)، trans-Pinocarveol (333/1%) و γ-Terpinene (059/1%) به ترتیب بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nematicidal activities of Tensy (Tanacetum polycephalum Schultz Bip. subsp. polycephalum) essential oil on Meloidogyne incognita and its chemical components

چکیده [English]

Essential oil from aerial parts of Tanacetum polycephalum Schultz Bip. subsp. polycephalum at the rates of 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5 and 0 mg l-1was tested for its nematicidal activity against the second stage juvenile (J2) of Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood. 100 percent J2 mortality was achieved with essential oils of 8000 and 4000 mg l-1. Nematicidal activities were recorded as 44.4, 22.8 and 6 percentages for concentrations of 2000, 1000 and 500 mg l-1 respectively. No nematode mortality was seen in treatments of 250, 125, and 62.5 mg l-1of the oil. Analysis by Gas Chromatography (GC) and GC-Mass Spectrometry (GC-MS) led to identification of 39 major compounds from T. polycephalum oil. Among the chemical components, the main components were trans-Thujone (74.483%), 1,8-Cineole (3.135%), Terpinene-4-ol (2.316%), Borneol (2.351%), cis-Thujone  (1.880%),Camphor  (1.832%), trans-Pinocarveol (1.333%), and γ-Terpinene (1.059%). 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oils
  • Management
  • Monoterpenes
  • Root knot nematodes
  • Tensy