بررسی قسمتی از فون کنه های نهان استیگما (Acari: Oribatida) در شهرستان اهواز و معرفی دو گونه جدید برای فون کنه های ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

در بررسی تنوع زیستی کنه های نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) در شهرستان اهواز که طی سال‎های 1389 تا 1391 انجام گرفت تعداد 19 گونه متعلق به17 جنس و  12 خانواده جمع آوری گردید که از میان آنها 2 گونه برای اولین بار از ایران و 3 خانواده، 8 جنس و 10 گونه برای اولین بار از استان خوزستان گزارش می شوند که به ترتیب با علامت * و ** مشخص شده اند. از بین گونه های جمع آوری شده گونه­ی1930Scheloribates fimbriatus Thor, با فراوانی نسبی 30 و 23 درصد به ترتیب در نخلستان و مزارع غلات به  عنوان گونه غالب شناسایی شد.
Macropylina, Euphthiracaridae: Acrotritiaardua (Koch, 1841);Acrotritiasinensis* Jacot, 1923; Nothridae: Nothrus anauniensis** Canestrini & Fanzago, 1876; Haplochthoniidae: Haplochthonius sanctaeluciae Bernini, 1973; Cosmochthoniidae: Phyllozetes emmae (Berlese, 1910); Lohmanniidae: Lohmanniaturcmenica** Bulanova-Zachvatkina, 1960; Papilacarus chamartinensis**Pérez-Íñigo, 1967;Crypacaruspromecus Grandjean, 1950; Epilohmanniidae: Epilohmanniacylindricacylindrica (Berlese, 1904);Epilohmanniainexpectata* Schuster, 1960;
Pycnonothic Brachypylina, Tectocepheidae:Tectocepheusvelatus** (Michael, 1880); Oppiidae: Microppia minus** longisetosa Subias & Rodriguez, 1988;Multioppia wilsoni** Aoki, 1964;Lasiobelbaneonominata** (Subias, 2004);Discoppia (Cylindroppia) cylindrica (Pérez-Íñigo, 1965);
Pronothic Brachypylina, Zetomotrichidae: Zetomotrichus lacrimans**Grandjean,1934; Scheloribatidae: Scheloribatesfimbriatus** Thor,1930; Oribatulidae: Oribatula (Zygoribatula) connexaucrainica (Iordansky, 1990); Galumnidae: Galumairanensis**Mahunka & Akrami, 2001.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Afaunistic survey of cryptostigmatic mites in Ahvaz and report of two new species for Iran

چکیده [English]

A faunistic survey of cryptostigmatic mites (Acari: Oribatida) was conducted in Ahvaz during 2010-2012. A total of 19 species belonging to 17 genera and 12 families were collected among which 2 species weres new records for Iran fauna (as shown by 1 asterisk) and 3 families, 8 genera and 12 species were new for the Khuzestan province (as shown by 2 asterisks).Macropylina, Euphthiracaridae:Acrotritiaardua (Koch, 1841); Acrotritiasinensis*Jacot, 1923; Nothridae: Nothrusanauniensis**Canestrini&Fanzago, 1876; Haplochthoniidae: Haplochthoniussanctaeluciae Bernini, 1973; Cosmochthoniidae: Phyllozetesemmae (Berlese, 1910); Lohmanniidae: Lohmanniaturcmenica**Bulanova-Zachvatkina, 1960; Papilacaruschamartinensis**Pérez-Íñigo, 1967; CrypacaruspromecusGrandjean, 1950; Epilohmanniidae: Epilohmanniacylindricacylindrica (Berlese, 1904); Epilohmanniainexpectata* Schuster, 1960;PycnonothicBrachypylina, Tectocepheidae:Tectocepheusvelatus** (Michael, 1880); Oppiidae: Microppia minus**longisetosaSubias& Rodriguez, 1988; Multioppiawilsoni** Aoki, 1964; Lasiobelbaneonominata** (Subias, 2004);Discoppia (Cylindroppia) cylindrica (Pérez-Íñigo, 1965);PronothicBrachypylina, Zetomotrichidae: Zetomotrichuslacrimans**Grandjean,1934; Scheloribatidae: Scheloribatesfimbriatus** Thor, 1930; Oribatulidae: Oribatula (Zygoribatula) connexaucrainica (Iordansky, 1990); Galumnidae: Galumairanensis**Mahunka&Akrami, 2001.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oribatida
  • Fauna
  • Ahvaz city
  • Iran