گزارشی در مورد سیاهک های استان همدان ( معرفی چند میزبان جدید برای سیاهک)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

سیاهک­ها از قارچ­های شاخه بازیدیومیکوتا هستند و تا سال 2012، 1640 گونه از آنها در دنیا گزارش شده است. در این بررسی بر اساس خصوصیات ریخت­شناسی و توالی یابی ITS 19 گونه قارچ سیاهک شاملUstilago turcomanica، Anthracoidea eleocharidis.، Ustilago hordei، Ustilago tritici، Ustilago cynodontis،Ustilago bullata، Sporisorium cruentum ، Ustilago maydis، Sporisorium reilianum، Ustilago phrygica، Tilletia bornmuelleri، Microbotryum tragopogonis-pratensis، Sporisorium schweinfurthianum ،Urocystis muscaridis، Urocystis gladiolicola، Urocystis colchici، Tilletia laevis ، Ustilago hypotydes، Ustilago striiformisاز استان همدان گزارش شده است. برای تایید شناسایی مبتنی بر خصوصیات ریخت­شناسی گونه  hordeiUstilagoجمع­آوری شده از چاودار از تکثیر و توالی­یابی نواحی  ITS(ITS1، ITS2و ژن کد کننده ی5.8S) استفاده شد. از بین گونه­هائی که در این بررسی شناسایی شدند، گونه­هایUstilago  phrygica  وTilletia bornmuelleriروی گیسوی چمن(Taeniatherum crinitum Urocystismuscaridisروی کلاغک(Muscari neglectumUrocystiscolchiciروی گل حسرت((Colchicum autumnale، Ustilago hordeiروی چاودار(SecalemontanumUstilago striiformisروی لوئیچه چمنی(Phleum pretense)برای اولین بار روی این میزبان­ها برای ایران گزارش می­شوند.گونه­Ustilagotriticiروی مادرگندم(Aegilopscolumnaris)،برای اولین بار روی این میزبانبرای دنیا گزارش می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A report on the smut fungi of Hamadan province (Iran)

چکیده [English]

According to the classical concepts, the smut fungi are plant parasitic Basidiomyceteous microfungi possessing teliospore. 1640 smut species have been reported from the world until 2012. In this study, 19 species of the smut fungi were obtained from Hamedan province which were identified as Ustilago turcomanica, U.hordei, U. tritici, U. bullata, U. cynodotis, U. maydis, U. phrygica, U. hypotydes, U. striiformis, Tilletia laevis, T. bornmuelleri, Anthracoidea eleocharidis, Sporisorium cruentum, S. reilianum, S. schweinfurthianum, Microbotryum tragopogonis- pratensis, Urocystis gladiolicola, U. colchici, U. muscaridis. In order to confirm tentative morphologicallyidentified U. hordei on rye, ITS regions (ITS1. ITS2 and 5.8s gene) of ribosomal DNA from this species were sequenced. Results of the molecular study proved morphological  diagnoses. Among the identified species, Urocystis muscaridis  on grape hyacinth (Muscari neglectum), Urocystis colchici on autumn crocus (Colchicum autumnale), Ustilago hordei on rye(Secale montanum), Ustilago striiformis on timothy-grass (Phleum pretens(, U. phrygica and T. bornmuelleri on medusahead (Taeniatherum crinitum) are considerd to be the first report from Iran. In addition, Goatgrass (Aegilops cylindrica) is a new host species for Ustilago tritici in the world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • smut fungi
  • mycoflor
  • Hamedan
  • Ustilaginales
  • new plant hosts