ارزیابی حساسیت و مقاومت لاین‌های امید بخش برنج به کرم ساقه‌خوار نواری Chilo suppressalis (Walk)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

استفاده از ارقام مقاوم گیاهی می تواند رهیافتی مؤثر در مدیریت تلفیقی آفات برنج باشد. مقاومت و حساسیتسه لاین منتخب برنج 8615، 8405 و 1-23- DN(قائم)، همراه با رقم برنج طارم محلی به عنوان شاهد در دو سال 89 و 90 در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور مورد بررسی قرار گرفت.گیاهچه های 30 روزه لاین های منتخب هرکدام در چهار گلدان به عنوان چهارتکرار نشاکاری شدند. گلدان ها درچهار قفس مجزا برای بررسی سه نوع مقاومت (ترجیح میزبانی-آنتی بیوز –تحمل) و شاهد (بدون آلوده سازی) در قالب طرح کاملاً تصادفی چیده شدند. تعداد دستجات تخم ، برای تعیین ترجیح میزبانی ، میانگین وزن لارو و درصد بقا  برای تعیین آنتی بیوز ، درصد خوشه‌های سفید شده و درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد  برای تعیین تحمل لاین ها به کرم ساقه خوار نواری درنظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار SAS انجام شد و برای مقایسه میانگین تیمارها در آزمایش از آزمون های One-Way ANOVA و برای تعیین اختلاف بین گروه ها از آزمون LSD استفاده شد. تفاوت معنی‌داریبین تعداد دستجات تخم در نسل اول  و میانگین وزن لارو مشاهده نگردید ولی تفاوت بین تعداد دستجات تخم در نسل دوم ،  درصد بقا و درصد سفید شدن خوشه ها در تیمارهای مختلف، معنی دار بوده است. همچنین همبستگی معنی داری بین ارتفاع، سطح پهنک برگ و ظهور 50 درصد خوشه با تعداد دستجات تخم و همبستگی منفی بین تعداد پنجه و میانگین وزن لارو ساقه خوار مشاهده گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the resistance and susceptibility of promising lines to striped stem borer (Chilo suppressaliss Walker)

چکیده [English]

The use of resistant plant cultivars could be an effective strategy in integrated pest management of rice. Resistance and susceptibility of three selected rice lines (8615, 8405, 1-23-DN and Tarom variety as check) to the striped stem borer (S.S.B.), was investigated in the in greenhouse of Iran Rice Research Institute during 2010-2011. Seedlings of 30 days were transplanted in pots and were placed in randomized complete design with four treatments and four replications in four separate cages. The egg mass of striped stem borer on the leaf was used for host preferance. Larva weight mean and the survival percentage of larva were evaluated for antibioses resistance and percentage of white head and reducing yield was used for estimation of tolerance to the striped stem borer. Data was compared by One-way Analysis Of Variance (ANOVA) followed by LSD test. Parameters were analyzed by using the SAS software. The results revealed that there was no significant differences in the size of egg masses in the first generation and larvae weight mean, but there were significant differences in the size of egg masses in the second generation, survival percentage and white head among the cultivars. Also, a meaningful relationship was found between egg masses and plant height, leaf blade and (50%) panicle excretion. A negative relationship was observed between larvae weight mean and tillers number.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rice
  • Striped stem borer
  • Resistance mechanization