سمیت تنفسی و دوام اسانس اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و شیشه شور Callistemon viminalis روی شپشه دندانه دار گندم Oryzaephilus surinamensis و زنبور اکتوپارازیتوئید آن Cephalonomia tarsalis

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

در این تحقیق سمیت تنفسی اسانس اکالیپتوسDehnh. Eucalyptus camaldulensis  و شیشه شور Callistemon viminalis (Gaertn) روی حشرات کامل 1 تا 3 روزه شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و زنبور پارازیتوئید آنCephalonomia tarsalis (Ashmead)   بررسی شد. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب استخراج شدند. آزمایش ها در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و در تاریکی انجام شد. نتایج آزمایشات حاکی از آن بود که با افزایش غلظت اسانس ها و زمان اسانس دهی مرگ و میر هر دو گونه افزایش می یابد. غلظت کشنده 50 درصد اسانس اکالیپتوس و شیشه شور به ترتیب روی حشرات کامل شپشه دندانه دار  27/3 و 42/1و برای زنبور پارازیتوئید آن 52/0 و 73/0 میکرو لیتر بر لیترهوا به دست آمد که نشان دهنده حساسیت بیشتر زنبور پارازیتوئید نسبت به شپشه دندانه دار در مقابل اسانس ها می باشد. مدت زمان لازم برای مرگ و میر 50 درصد از جمعیت (LT50) حشرات کامل شپشه دندانه دار در غلظت های 71/35، 14/32، 57/28 و 25 میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس اکالیپتوس به ترتیب برابر با 94/4، 34/5، 59/5 و 84/5 ساعت محاسبه شد. در صورتی که برای اسانس شیشه شور در همین غلظت ها برابر با 09/2، 61/3، 93/3 و 33/4 ساعت به دست آمد. در بررسی دوام اسانس ها مشخص شد که مقدار 71/35 میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس اکالیپتوس و شیشه شور به ترتیب تا 11 و 6 روز روی شپشه دندانه دار و 56 و 20 روز روی زنبور پارازیتوئید اثر حشره کشی خود را حفظ می کنند که نشان دهنده دوام بیشتر اسانس اکالیپتوس نسبت به شیشه شور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fumigant toxicity and persistence of Eucalyptus camaldulensis and Callistemon viminalis essential oils on Oryzaephilus surinamensis and its ectoparasitoid Cephalonomia tarsalis

چکیده [English]

Fumigant toxicity of Eucalyptus camaldulensis (Dehnh) and Callistemon viminalis (Gaertn) essential oils was investigated against adults (1-3 days old) of Oryzaephilus surinamensis L. and Cephalonomia tarsalis (Ashmead). The essential oils were obtained by the hydrodistillation method, using a modified Clevenger apparatus. The experiments were carried out at 27± 1 °C and 65  ±5% R.H. in a dark condition. Results of fumigant toxicity tests showed that mortality was increased with the increase in concentration and time. The lethal concentration of E. camaldulnsis and C. viminalis to cause 50% mortality of O. surinamensis (LC50) was estimated to be 3.27 and 1.42 µL/L air and for C. tarsalis LC50 values were 0.52 and 0.72 µL/L air, respectively which indicated more susceptibility of C. tarsalis compared to O. surinamensis. The lethal time to kill 50% of the adults (LT50) at concentrations of 35.71, 32.14, 28.57 and 25 µL/L air lasted 5.84, 5.59, 5.34 and 4.94 h for E. camaldulnsis oil and 4.33, 3.93, 3.61and 2.09 h for C. viminalis, respectively. The persistence of essential oils of E. camaldulensis and C. viminalis at 35.71 µL/L air against O. surinamensis was 11 and 6 days, and for C. tarsalis, the oil persistence reached 56 and 20 days, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fumigant toxicity
  • Essential Oil
  • Oryzaephilus surinamensis
  • Cephalonomia tarsalis
  • Eucalyptus camaldulensis