بررسی تاثیر عصاره دو گونه قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و A. conoides بر فعالیت لاروهای سن دو نماتدهای Meloidogyne incognita و M. javanica

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

در این پژوهش تاثیر عصاره دو گونه قارچ شکارگر نماتد Arthrobotrys oligosporaوA. conoidesعلیه لاروهای سن دو نماتدهایMeloidogyne incognita  و M. javanicaجهت بررسی نرخ فلج کنندگی لاروها مورد ارزیابی قرار گرفت. عصاره های کشت قارچی در سه رقت (×1)، (×50/0) و (×25/0) از عصاره پایه تهیه شدند. آزمایش هابه صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفیانجام شد. نتایج نشان داد که تحت شرایط آزمایشگاهی عصاره های قارچی بر روی فعالیت لاروهای سن دو نماتد های M. incognitaو M. javanica دارای اثرات مختلفی بودند. در خصوص لاروهای سن دو M. incognita پس از 24 ساعت بیشترین میزان غیر فعال شدن لاروها مربوط به عصاره پایه (×1) گونه A. oligosporaبود که 5/75 درصد از لاروها را غیر فعال نمود. همچنین کمترین میزان فلج کنندگی هم مربوط به رقت (×25/0) گونه A. conoides با 25/21 درصد بود. این در حالیست که بیشترین میزان غیر فعال شدن لاروهای M. javanicaمربوط به عصاره (×50/0) گونهA. conoidesبا 17/43 درصد بود. پس از گذشت 48 ساعت هم هر دو گونه اثر بازدارندگی از خود نشان دادند. به طوری که بیشترین میزان فلج کنندگی مربوط به عصاره پایه (×1) گونه A. conoidesبر روی لاروهای سن دو M. incognitaبا 100 درصد فلج کنندگی بود. در این زمان بیشترین میزان فلج کنندگی بر روی لاروهای M. javanicaمربوط به عصارهپایه (×1) گونه A. conoidesبا 6/98 درصد کنترل بود. پس از 72 ساعت 100 درصد لاروهای هر دو گونه M. incognitaو M. javanicaدر غلظت عصاره پایه (×1)گونه A. conoides غیر فعال گردیدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of culture filtrates of two nematophagous fungus Arthrobotrys oligospora and A. conoides against the activity of the second stage juveniles (J2) of Meloidogyne incognita and M. javanica

چکیده [English]

In this study, the filtrates of two nematophagous fungus Arthrobotrys oligospora and A. conoides were evaluated for the inactivation rate of the second stage juveniles (J2) of Meloidogyne incognita and M. javanica. The filtrates were used at three concentrations (25%), (50%) and (100%) from original preparation. Experiments were done using Completely Randomized Factorial Design. Results showed that under laboratory conditions, fungal culture filtrates show various impacts on the second stage juveniles of M. incognita and M. javanica. About the second stage juveniles (J2) of M. incognita, after 24 hours the maximum toxicity belonged to a concentration 100% of A. oligospoa with inactivity of about 75,5%. Also the minimum toxicity belonged to a concentration 25% of A. conoides about 21.25%. At the same time, the highest rate of disabled second stage juveniles of M. javanica belonged to a concentration 50% of A. conoides about 43.17%. After 48 hours, both species showed inhibition; also, maximum toxicity belonged to a concentration 100%, of A. conoides on the second stage juveniles (J2) of M. incognita with inactivity of about 100%. while the maximum toxicity on the disabled second stage juveniles of M. javanica belonged to a concentration 100% of A. conoides with inactivity of about 98.6%. Finally, after 72 hours, 100% of the second stage juveniles (J2) of M. incognita and M. javanica was inactivated at a concentration of 100% of A. conoides.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthrobotrys oligospora
  • A. conoides
  • culture filtrate
  • inactivity
  • Meloidogyne incognita and M. javanica