استفاده از باکتریهای اندوفیت گرم مثبت در کنترل بیولوژیک بیماری کپک سفید لوبیا ناشی از Sclerotinia sclerotiorum

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

باکتریهای اندوفیت یکی از مهمترین عوامل بالقوه در کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزای گیاهی و حفاظت گیاهان در برابر خسارات ناشی از آنها هستند. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی چند جدایه باکتری اندوفیت گرم مثبت جداشده از گیاهان خانواده بقولات (Fabaceae) علیه بیماری کپک سفید در لوبیاناشی از قارچ S. sclerotiorum بود.  در کل 103 جدایه باکتریایی از ریشه، ساقه، برگ و غلاف گیاهان سالم تیره بقولات جدا شد و توان بازدارندگی آنها روی رشد  میسلیومی  قارچ S. sclerotiorum در شرایط آزمایشگاهی سنجیده شدند. براساس نتایج بدست آمده، هشت جدایه باکتری به طور معنی‏داری از رشد میسلیومیS. sclerotiorum روی محیط PDA در روش کشت متقابل (Dual Culture)جلوگیری کردند. این هشت جدایه بر اساس آزمون­های استاندارد بیوشیمیایی و بررسی مولکولی ناحیه 16S rRNAبه گونه‏های از جنس­های Bacillus و Streptomyces بیشترین شباهت را داشتند. تیمار گیاهان در شرایط گلخانه‏ای با این باکتریها شدت بیماری کپک سفید را در مقایسه با شاهد به طور معنی‏داری کاهش دادند. این نتایج نشان داد که گونههای باکتریایی مورد استفاده در این تحقیق میتوانند برای کنترل بیولوژیک بیماری کپک سفید بکار روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Gram-Positive endophytic bacteria for biological control of White Mold Disease of Bean caused by Sclerotinia sclerotiorum

چکیده [English]

Endophytic bacteria are one of the most important potential agents for the control of plant pathogens and their destructive impacts. The aim of current study was to evaluate antagonistic activity of some recently isolated endophytic bacteria for control of Sclerotinia sclerotiorum, causing white mold disease in bean. In total, 103 bacterial isolates were collected from root, stem and leaves of healthy Fabaceae plants. The results showed that eight bacterial isolates had significant antagonistic effects on mycelia growth of S. sclerotiorum in dual culture on PDA medium. The eight isolates based on standard biochemical tests and 16S rRNA sequence analysis with 99% similarity were likely related to Streptomyces and Bacillus genus. All selected isolates showed significant inhibition in disease severity in greenhouse experiments. Biological traits, such as length, wet and dry weights of roots and stems in endophytic bacteria treatment showed no differences with healthy control. The results indicating that these endophytic bacteria could be successfully used for biological control of white mold disease of bean.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antagonist
  • Fabaceae
  • Inhibition growth
  • Bacillus
  • Streptomyces