ترکیبات اکدیستروئیدی گیاه Silene aucheriana و اثر تغذیه ای آن بر بید کلم Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

 با توجه به اثرات سوء آفتکش ها بر موجودات غیر هدف و بقایای آنها در محیط زیست استفاده از ترکیبات کم خطر با اثر اختصاصی ضروری به نظر می رسد. امروزه بررسی ها جهت استفاده از عصاره های گیاهی، از جمله اکدیستروئیدهای گیاهی، به دلیل توانایی در کنترل آفات در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، شناسایی فیتواکدیستروئیدهای موجود در گیاه بومی Silene aucheriana Boiss  و سپس  تاثیر آن بر وزن لاروی و شفیرگی بید کلم Plutella xylostella (L.)می باشد. پس از عصاره گیری و تغلیظ، سه ترکیب فیتواکدیستروئیدی به نام های20-Hydroxyecdysone (20E)،Polypodin B (Pol B)  و  Integristerone A (Int A)  (توسط HPLC-MS)تشخیص داده شد. سپس، از عصاره ی اکدیستروئیدی تغلیظ شده غلظت هایثابت 2، 5، 10، 20 و 40 درصد تهیه شد. لاروهای سن سوم بید کلم با برگ های تیمار شده با این غلظت­ها تغذیه شدند. نتایج نشان داد که ترکیبات اکدیستروئیدی به طور معنی داری وزن لاروی و وزن شفیرگی را کاهش داده اند. هرچند، برای کنترل آفات محصولات کشاورزی در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) لازم است مطالعات جامعی روی ترکیبات اکدیستروئیدیS. aucheriana انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phytoecdysterid compounds of Silene aucheriana and its nutritional effects on Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)

چکیده [English]

According to the adverse effects of pesticides and their residues to the environment, and non-target organisms, it is necessary to utilize safe compounds with specific mode of action. Recently, studies on plant extracts especially phytoecdysteroids have been increased because of their performance in pest control. The purpose of this study was to identify phytoecdysterid compounds in a native plant Silene aucheriana Boiss and to investigate their efficacy on larval and pupal weight of Diamondback Moth, Plutella xylostella (L.). After concentrating of the crude extract, using HPLC-MS, three phytoecdysteroidal compounds, 20-Hydroxyecdysone (20E), Polypoin B (Pol B) and Integristerone A (Int A) were identified. Then leaves were exposed to concentrations of 2, 5, 10, 20, 40% .Third instar larvae were fed with treated leaves. Findings indicated that larval and pupal weight was decreased significantly as concentration increased. Therefore, it is necessary to establish comprehensive studies on phytoecdysteroidal extract of S. aucheriana for practical use in insect pest control of agricultural crops in the integrated pest management (IPM) program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoecdysteroid
  • Silene aucheriana
  • Diamondback moth
  • 20-Hydroxyecdysone