برهمکنش نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica)) و باکتری عامل جرب معمولی (Streptomyces scabies) روی سیب زمینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

باکتر‌ی‌های عامل جرب معمولی (Streptomyces sp.) و نماتد‌های ریشه‌گرهی(Meloidogyne sp.)از جمله عوامل بیماریزای مهم سیب­زمینی هستند که هر یک به تنهایی خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می­سازند.به منظور بررسی برهمکنش اینبیمارگرها، مایه‌زنی سیب‌زمینی (رقم اگریا) با باکتری S. scabies و نماتد M. javanica به تنهایی و در ترکیب با هم در زمان‌های مختلف بصورت طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار و شش تکرار در گلخانه انجام شد. مایه‌تلقیح‌ باکتری به نسبت دو درصد وزنی خاک بستر و مایه تلقیح نماتد 10000 تخم و لارو سن دو در هر گلدان منظور گردید. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین شاخص‌های مختلف بیماریزایی بیمارگرها و شاخص­های رشدی گیاهان، نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار اکثر این شاخص­ها بین تیمارهای مختلف بود. بدین ترتیب که مایه‌زنی جداگانه باکتری و نماتد باعث کاهش بعضی از شاخص­های رشدی گیاهان نسبت به شاهد گردیدند.شاخص­های رشدی گیاهان مایه‌زنی شده با باکتری و نماتد نیز نسبت به گیاهان مایه­زنی شده با باکتری تنها، و شاهد‏، کاهش نشان دادند. با این‌حال شاخص­های مذکور، با گیاهان مایه‌زنی شده با نماتد تنها‏، تفاوت معنی‌دار نداشتند ولی جمعیت کمتری از نماتد در بافت ریشه و خاک در تیمار اخیر مشاهده شد. به عبارت دیگر وجود باکتری باعث کاهش جمعیت نماتد شده بود. از طرف دیگر زخم غده ناشی از باکتری عامل جرب در گیاهان مایه‌زنی شده با نماتد ریشه‌گرهی بیش از گیاهان آلوده به باکتری تنها بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of root- knot nematode (Meloidogyne javanica) and bacterial agent of common scab (Streptomyces scabies) on potato

چکیده [English]

Causal agent of common scab and root knot nematodes are important pathogens of potato. Each of two pathogens alone are causing considerable damage to product. In order to study interaction of two pathogens, inoculation of potatoes (Agria cv.) by bacteria (S. scabies) and nematode (M. javanica) alone and combination both agents at different time were carried out in greenhouse in a completely randomized design with seven treatments and six replications. Bacterial inoculums were mixed with pot soil (2% w/w) and 10000 nematodes (egg and juvenile) added to each pot. Results of analyze variance and comparison of means were showed significant difference in the most pathogenisity indices and growth parameters between different treatments. Inoculation of plants by bacterium or nematode alone were reduced some of indices growth compare to control. Plants growth inoculated with both pathogens were also decreased than to control and bacteria-infected plants however, did not have significant difference with nematode-infected plants. Nematode population in soil and root of infected plants by both pathogens were low. In other word, the bacterium was caused reduction in pathogenisity of nematode. Wound in inoculated plants by two pathogens were increased than to inoculated plants by bacteria alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common scab
  • Interaction
  • Potato
  • Root-knot nematode