تأثیر رژیم های غذایی مختلف بید آرد Ephestia kuehniella Zeller بر خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

    در این مطالعه خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید  Habrobracon hebetor Say در شرایطی که لاروهای میزبان آن Ephestia kuehniella Zeller از رژیم­های غذایی مختلف (آرد گندم، جو، برنج، سویا+گندم، سویا، ذرت) تغذیه کرده بودند، در طی سه نسل بررسی گردید. طول دوره رشد پیش از بلوغ زنبور ماده H.hebetorروی رژیم­های غذایی مذکور در نسل سوم به ترتیب برابر با 24/11، 09/12، 60/11، 62/11، 17/11، 44/12 روز بود. نرخ بقای پیش از بلوغ زنبور روی رژیم­های فوق در نسل سوم به ترتیب برابر با 71/0، 66/0، 74/0، 87/0، 78/0، 71/0 درصد بود. نسبت جنسی (درصد ماده) زنبور در نسل سوم و  روی لاروهای تغذیه شده با رژیم های غذایی مذکور به ترتیب برابر با 86/35، 34/48، 5/20، 31/31، 55/36و 04/35 درصد بود. روی رژیم­های غذایی فوق الذکر طول عمر زنبورهای ماده در نسل سوم به ترتیب 60/39، 03/34، 53/33، 96/28، 86/33 و 80/38 روز، میانگین تخم کل در نسل سوم به ترتیب 88/921، 68/708، 46/702، 77/548، 96/505 و 76/597 عدد تخم، و نرخ ذاتی رشد در نسل سوم به ترتیب 267/0، 255/0، 216/0، 248/0، 257/0 و 228/0 بود. بر اساس نتایج به دست آمده، رژیم غذایی گندم به عنوان بهترین رژیم غذایی لارو بید آرد برای رشد و تولیدمثل H.hebetor توصیه می­­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different diet regimes of Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella (Zeller) on biological characteristics and life table parameters of Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) under laboratory conditions.

چکیده [English]

In this study, the effect of host diet on biological characteristics and life table parameters of Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) against the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Zeller) was studied in the laboratory. The diets used were wheat, barley, rice, soybean+wheat, soybean and corn. The prasitoids were studied for three generations. The developmental periods of the female parasitoid in third generation were 11.24, 12.09, 11.60, 11.62, 11.17 and 12.44 days on above mentioned diets, respectively. Total preadult survivals of parasitoid on aforementioned diets in third generation were 0.71, 0.66, 0.74, 0.87, 0.78 and 0.71%, respectively. Sex ratio (% female) of parasitoid in the third generation on larvae fed by aforementioned diets were 35.86, 48.34, 20.5, 31.31, 36.55 and 35.04% , respectively. On above diets, and in third generation, female parasitoid longevity were 39.60, 34.03, 33.53, 28.96, 33.86 and 38.80 days, mean total eggs were 921.88, 708.68, 702.46, 548.77, 505.96 and 597.76 eggs, and intrinsic rate of increase were 0.267, 0.255, 0.216, 0.248, 0.257 and 0.228, respectively. In total wheat regime is recommended as the best regime of Mediterranean flour moth for development and reproduction of H.hebetor.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ephestia kuehniella Zeller
  • Habrobracon hebetor Say
  • Diet regimes
  • Biological characteristics
  • Life table