تأثیر pH، مواد کلات کننده آهن و کلسیم روی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناترک ناشی از قارچ Fusarium solani

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

یکی از مهم‌ترین معضلات کشت ناترک در استان خوزستان بیماری­های پوسیدگی طوقه و ریشه می­باشد. عمده­ترین عامل بیماری در این استان قارچ Fusarium solani است. در گلخانه ضمن مطالعه بیماری‌زایی قارچ F. solani روی ناترک، اثرات سطوح مختلف pH (8 و 6)، کلات کننده EDDHA (صفر، 10 و 20 میلی­مول در لیتر) و کلسیم (صفر و 12 میلی اکی­والان بر لیتر) روی صفات مختلف (میانگین وزن خشک و تر بخش هوایی گیاه، وزن تر ریشه و شدت بیماری) بررسی گردید. نتایج آزمایش اثر pH و سطوح مختلف کلات کننده بر صفات مختلف نشان داد که در سطوح مختلف غلظتی EDDHA (صفر، 10 و 20 میلی­مول در لیتر) اختلاف معنی­داری بین 8 pH= و 6 pH= وجود داشت. در صورتیکه در هر دو pH بین سطوح غلظتی 10 و 20 اختلاف معنی­داری وجود نداشت؛ به طوریکه با افزودن 10 و 20 میلی­مول در لیتر EDDHA بیماری به ترتیب به 40% و 3/33% در 6 pH= و 3/13%و 7/6% در 8 pH= کاهش یافت. بین سطح 10 و 20 میلی­مول در لیتر کلات کننده و سطح صفر در هر دو pH نیز اختلاف معنی­داری وجود داشت. همچنین نتایج بررسی اثر کلسیم و غلظت­های مختلف EDDHA بر صفات مختلف فوق گویای آن بود که اختلاف معنی­داری بین تیمارهای دریافت کننده کلسیم + غلظت­های 10 و 20 میلی­مول در لیتر کلات کننده و سایر تیمارها وجود دارد؛ به طوریکه تیمار کلسیم + غلظت­های 10 و 20 میلی­مول در لیتر باعث کاهش شدت بیماری تا 6/6%گردید. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن بود که کاربرد غلظت 10 و 20 میلی­مول در لیتر کلات کننده به تنهایی و نیز کلسیم به تنهایی هیچ‌گونه تفاوتی با هم نداشتند؛ضمناً نتایج مبین آن بود که کاربرد کلسیم یا کلات کننده اختلاف معنی­داری با عدم کاربرد آن‌ها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of pH, chelating agents and calcium on root and crown rot of hopbush caused by Fusarium solani

چکیده [English]

One of the most important problems of the hopbush plant is root and crown rot disease in Khuzestan province. The major important pathogen of this disease is Fusarium solani in this province. In greenhouse, the effects of various levels of soil pH ( 6 and 8 ), chelating agent EDDHA (0, 10 and 20 mmol/L) and calcium (0 and 12 meq/L) on disease severity caused by F.solani were determined through measurement of fresh and dry weight of aerial and underground parts of plants. Results indicated that there was a statistical significant difference in the effects of different levels of EDDHA in 2 used pH, but there was not any significant difference in characters which evaluated between 10 mmol/L and 20 mmol/L of chelating agent at both pH. Addition of EDDHA at 10 and 20 mmol/L concentrations reduced the disease severity 40% and 33.3% respectively at pH=6; and 13.3% and 6.7% at pH=8. On the other hand, there were significant differences in the effects of different levels (10 and 20 mmol/L) of EDDHA when compared with no using EDDHA. In other experiments the effects of calcium and EDDHA (10 and 20 mmol/L) on the same characters were studied. Results revealed that there were significant differences between the effect of Ca and EDDHA levels (10 and 20 mmol/L) and other treatments. Applied of Ca+EDDHA levels (10 and 20 mmol/L) led to disease severity reduced to 6.6%. Also results revealed no significant differences between the effects of applied levels of EDDHA and Ca (12 meq/L) in pH=6. Moreover, results indicated that there was significant differences between the effects of different levels of EDDHA (10 and 20 mmol/L) and Ca (12 meq/L) when compared with the results of applying no chelating agent and calcium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan
  • EDDHA
  • Calcium chloride
  • Disease severity