اثر حشره کشی سه فرمولاسیون تجارتی خاک دیاتومه علیه حشرات کامل شپشه آرد، Tribolium confusum برای حفاظت سه رقم مختلف گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

در این پژوهش اثر حشره­کشی سه فرمولاسیون تجارتی Insecto®، SilicoSec® و PyriSec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل شپشه آرد، Tribolium confusum Jacquelin du Val.، روی رقم­های بهرنگ، وریناک و چمران گندم بررسی شد. آزمایش­ها در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و تاریکی انجام شد. تلفات حشرات کامل 2، 5، 8، 11 و 15 روز پس از تیمار شمارش شد. با توجه به مقادیر 50LD، بیشترین اثر حشره­کشی در ‏ Pyrisec® روی رقم بهرنگ، SilicoSec® روی بهرنگ و ®Pyrisec روی وریناک و چمران به ترتیب با مقادیر 231، 268، 280 و 330 میلی گرم بر کیلوگرم، 7 روز پس از تیمار مشاهده شد. نتایج نشان داد خاک دیاتومه PyriSec® و به دنبال آن ®SilicoSec اثر حشره­کشی بیشتری روی حشرات کامل مورد آزمایش داشتند. در صورتی­که فرمولاسیون Insecto® کم اثر تر از دو فرمولاسیون دیگر در کنترل حشرات کامل شپشه آرد عمل کرد. همچنین‏، اثر فرمولاسیون­های خاک دیاتومهروی رقم بهرنگ بیشتر بود.یافته­های این پژوهش نشان می­دهدخاک­های دیاتومه قابلیت خوبی در کنترل حشرات کامل شپشه آرد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The insecticidal efficacy of three commercial formulations of diatomaceous earth against Tribolium confusum to protect three different varieties of wheat

چکیده [English]

In this research, the insecticidal efficacy of three commercial formulations of diatomaceous earth (DE), Insecto®, SilicoSec® and PyriSec® were investigated against Tribolium confusum Jacquelin du Val.adults on Behrang, Verinak and Chamran varieties of wheat. Experiments were carried out at 27±1˚Cand 55±5% R.H. in continuous darkness. Adult’s mortality was counted after 2, 5, 8, 11 and 15 days of exposure. The most effectiveness was observed in Behrang after 7 days of exposure to PyriSec®, Behrang to SilicoSec® and Verinak and Chamran exposed to PyriSec® with LD50 values of 231, 268, 280 and 330 mg/kg, respectively. Results indicated that PyriSec® followed by SilicoSec® have the most insecticidal effect against tested adults. However, Insecto® has less effect than the other two formulations to control T. confusum. In addition, the effects of DEs on Behrang were higher than two other varieties. The findings indicated good potential of DEs for the control of T. confusum, the red flour beetle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stored products protection
  • Diatomaceous earth
  • Red Flour beetle
  • wheat