ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های Rhizoctonia zeae در خاک های زراعی استان های مازندران و گلستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

قارچ Rhizoctonia zeaeعامل پوسیدگی ریشه و سوختگی غلاف ذرت و برخی از گیاهان گرامینه است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای R. zeae، از خاک­های زراعی استان مازندران و گلستان در طی سال های 1390-1389  نمونه برداری انجام گرفت. تکثیر و توالی یابی نواحی S18 و S28 DNA ریبوزومی تعلق پنج جدایه منتخب را به گونه R zeae تأیید نمود. تنوع ژنتیکی 20 جدایه با پراکنش جغرافیایی متفاوت بامقایسه توالیهای حاصله از تکثیر ناحیه ITSبا استفاده از آغازگرهایITS4 و ITS5 انجام شد. توالیهای نوکلئوتیدی ناحیه ITS نشان داد که در سطح تشابه بالا جدایه ها به چهار گروه تقسیم شده و از نظر تنوع ژنتیکی متنوع می باشند. در این بررسی مشخص شد رابطه مستقیمی بین تنوع مورفولوژیک و پلی مورفیسم ناحیه ITS وجود دارد.
 

عنوان مقاله [English]

Assessment of the genetic diversity of Rhizoctonia zeae population in the field soils of Mazandaran and Golestan provinces

نویسندگان [English]

  • Talmah Telmadarrehei
  • Mohammad Ali Tajick Ghanbari
  • Heshmatollah Rahimian
چکیده [English]

Rhizoctonia zeae causes root rot and sheath blight on corn (Zea mays) and several other gramineous plants. In order to determine the genetic diversity of the R. zeae population in Mazandaran and Golestan provinces, samples were collected from cultivatd soils of both provinces in 2011 and 2012.The identity of isolates as R. zeae were verified by amplification and sequencing of the 18S and 28S rDNA of five representative isolates. Genetic diversity of 20 isolates from different geographic regions were assessed by amplification of the ITS region of rDNA by PCR, using ITS4 and ITS5 primers and sequencing of the amplified fragments. The isolates appeared to be genetically heterogeneous and were differentiated into four clusters based on their ITS sequences. There was substantial correlation between the morphological variation and genetic heterogeneity observed among isolates.