بررسی بیماریزایی نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis روی سیب زمینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

نماتد طلایی سیب زمینی (Globoderarostochiensis)، که در سال 1387 از استان همدان گزارش شد، یکی از مهم ترین نماتد های مهاجم سیب زمینی در سطح جهان است که سبب کاهش قابل توجه محصول می شود. این نماتد با حمله به ریشه ها و تشکیل سلولهای ویژه به گیاه آسیب می زند. به دلیل جدید بودن این نماتد در کشور، وضعیت بیماریزایی آن روی میزبان های مختلف کاملا روشن نیست. در یک آزمایش مقدماتی، میزان بیماریزایی نماتد روی مارفونا، یک رقم رایج و بازار پسند سیب زمینی در همدان، بررسی گردید. گیاهان در میکروپلات های آلوده شده با جمعیت های اولیه 05/0، 4، 9 و 15 تخم و لارو در گرم خاک G. rostochiensisکاشته شدند و پس از گذشت 75 روز، نسبت به برداشت و توزین گیاهان و محصول و تعیین جمعیت نهایی نماتد اقدام شد. بررسی ها حاکی از آن بود که افزایش جمعیت نماتد در زمان کاشت روی تمامی پارامتر های رشدی گیاه اثر گذاشته و موجب کاهش آن ها گردید. میزان تولید مثل نماتد و در نتیجه آن جمعت نهایی نماتد با افزایش جمعیت اولیه در خاک افزایش یافت. بیشترین جمعیت نماتد در تیمارهایی مشاهده گردید که با جمعیت بالای نماتد زمان کاشت آلوده گردیده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation into pathogenicity of golden nematode Globodera rostochiensis on potato

نویسندگان [English]

  • Azita Zarghani
  • Sedigheh Fatemy
  • Safar Ali Mahdian
چکیده [English]

The golden nematode, Globodera rostochiensis which was reported from Hamadan in 2008, is one of the most important pests of potatoe world wide which causes serious yield reduction. Damage to plant occures with invasion of the roots and production of specialized feeding cells. Since the nematode is fairly new for the region, its pathogenicity needs to be monitored on potato cultivars. In a preliminary test, the relation between nematode and a common potato cultivar in Hamadan was studied. Marfona was planted in microplots infested with 0.05, 4, 9 and 15 eggs and J2/g soil and weights of plant growth parameters and final nematode density were taken after 75 days. As nematode density increased at planting, plant and tuber weights decreased. Nematode reproduction increased with increasing nematode population at planting. The highest final nematode density occurred at highest initial population.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathogenicity
  • initial population
  • susceptible cultivar
  • Globodera rostochiensis