بررسی مدیریت تلفیقی بیماری لکه موجی سیب زمینی در اصفهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

بیماری لکه موجی سیب زمینی در اثر دو گونه قارچی شامل: Alternaria alternata و A. solani ایجاد می شود. با توجه به اهمیت اقتصادی محصول سیب زمینی در کشور، لازم است که تدابیر مدیریتی برای کنترل بیماری مهم لکه موجی اتخاذ گردد. با توجه به اهمیت توسعه‏ی کشاورزی پایدار، بایستی با اعمال برنامه های مدیریتی با صرفه اقتصادی، قابل اجرا در سطح وسیع و نیز قابل قبول توسط کشاورزان و نیز در راستای کاهش مصرف سموم روش های به نژادی و به زراعی را در اولویت قرار داد. بر این اساس، در منطقه‏ی فریدن اصفهان در دو سال زراعی مطالعاتی بر مبنای تاریخ کاشت، نوع آبیاری، نحوه‏ی کاشت، مقاومت ژنتیکی ارقام و در سه سال زراعی مطالعاتی مبنی بر مبارزه‏ی شیمیایی با چند قارچ‌کش حفاظتی و سیستمیک انجام یافت. نتایج حاصله نشان داد که کلیه‏ی فاکتورهای استفاده شده اثر به سزایی در کاهش بیماری داشتند و عملکرد محصول در واحد سطح افزایش یافت. استفاده از آبیاری بارانی و قطره‌ای به ترتیب نسبت به آبیاری نشتی به طرز قابل توجهی موجب کاهش بیماری شدند. کشت دو ردیفه و یک ردیفه اثر قابل توجهی در بر نداشت. تأخیر یک ماهه و دو هفته ایی در تاریخ کاشت به ترتیب با 77 و 84 درصد شدت بیماری اثر به سزایی در کاهش توسعه‏ی بیماری داشت. استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل به ترتیب شامل دیامونت، گرانولا، مارادونا، پیکاسو، کایزر موجب کاهش چشمگیر بیماری گردید. در خصوص قارچ‌کش‌های کم‌مصرف شامل، قارچ کش تری فلوکسی استروبین (WG 50 درصد) به میزان 250 و 200 گرم در هکتار به ترتیب مؤثرترین قارچ‌کش در کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی بود. بررسی اثر متقابل شاخص های فوق نشان داد که تلفیق روش‌های به نژادی، به زراعی و شیمیایی نه تنها موجب کاهش بیماری به طور قابل توجه می‌گردند، بلکه اثرات سوء زیست محیطی را نیز کاهش خواهد داد.               
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation into integrated management of early blight disease of potato in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammadi Ali Karimkhah 1
  • Mehdi Nasr Esfahani
  • Amir Mohammadinejad 2
چکیده [English]

The early blight disease of potato,  Alternaria alternata and A. solani, is one of the worldwide diseases, which occurs epidemically in potato growing areas. Thus, because of the economic importance of potato, in Iran, there is a great need for the management planning to be taken into consideration. Movements toward a sustainable agriculture need to consider the managements which are to be economical, free of chemical hazards, applicable in large scales and adoptable by the farmers. Thus, searching for resistant sources, breeding and cultural practices become important as far as the disease and pests managements are concerned. In this study, with reference to the above scales, the factors including type and date of sowing, irrigation types, genetic sources and chemical controls by few systemic and non-systemic fungicides were assessed against the early blight disease of potato for three continuous years in Freidan, Isfahan, Iran. The results revealed that, almost all the treatments were having great influence on disease reduction with significant effects individually, and in combination. Also, the treatments enhanced the potato productions. Sprinkler and dripper irrigations were very effective in comparison to furrow one respectively. Also, single and double rows had no any considerable effect. Late sowing by a month and or two weeks reduced the disease by 77 and 84 percent effectively and respectively. The resistance sources and varieties such as Diamante, Granola, Maradona, Picasso and Kaiser reduced the disease respectively. In respect to fungicides with lower dosage, Trifloxystrobin (WG 50%) with 250 and 200 g/ha, greatly reduced the disease severity, respectively. Investigation onto the integration of these scales showed that in addition to disease reduction, the integration of various methods of control, resistant source, cultural practices and chemical measurements not only caused the reduction of the cost product, but also, reduced the chemical hazards greatly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early blight
  • cultural practices
  • fungicide
  • IPM