دوام سمیت اسانس‏های گندنای کوهی ) (Lamiaceae Ballota aucheri و چویلFerulago angulata (Apiaceae) روی سه گونه آفت انباری

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی،‌ دانشگاه یاسوج

چکیده

امروزه استفاده از اسانس‏های گیاهی به ‏عنوان جایگزین حشره‏کش‏های پر خطر به‏ خصوص در مورد آفات انباری مورد توجه زیادی قرار گرفته‏است. در این بررسیدواماسانس‏های گیاهی چویلFerulago angulata (schlecht)Boissو گندنای کوهی  Ballota aucheriBoissروی سه گونه از آفات پر زیان انباری مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش،در شرایط دمایی 1±27 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در شرایط تاریکی صورت گرفت. سرعت مرگ و میر 50٪ از حشرات کامل سوسک کشیشRhyzopertha dominica (Fabricous) ،شپشه دندانه‏دار (Linnaeus)Oryzaephilus surinamensis و شپشه قرمز آرد(Herbst)  Tribolium castaneumدر غلظت‏های مختلف توسط اسانس چویل به‏طور معنی‏داری از اسانس گندنای کوهی بیشتر بود. همچنین سمیت تنفسی گیاه چویل روی این سوسک‏ها نسبت به گندنای کوهی دوام بیشتری را نشان داد. نتایج بدست آمده نشان‏دهنده تاثیر بالای اسانس‏ها بر روی حشرات کامل ذکر شده می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persistence of essential oil from Ferulago angulata and Ballota aucheri on three stored product pests

نویسندگان [English]

  • Nazanin Atashi
  • Mostafa Haghani
چکیده [English]

Nowadays, use of herbal essences has been considered as superseded high risk insecticides especially in case of stored-product pests. The purpose of this study was to determine the persistence of herbal essences Ferulago angulata (schlecht)Boiss, Ballota aucheri Boiss on three stored product pests. The experiments were carried out at 27±1 Ċ and 60±5 R. H. under dark conditions. LT50 values showed the mortality's speed of mature insects of Rhyzopertha dominica (Fabricous), Oryzaephilus surinemensis (Linnaeus) and Tribolium castaneum (Herbst) in F. angulata was significantly more than B. aucheri. In addition, the respiratory toxicity of F. angulata on these pests showed more stability than that of B. aucheri. The findings of this research indicate effective influence of these essences on mentioned insects. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ballota aucheri
  • Ferulago angulata
  • LT50
  • persistence of essential oils
  • stored product pest