غربال لاین های اوتایپ چغندر قند از نظر مقاومت به بیماری لکه گرد برگ در شرایط درون شیشه و مزرعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، بخش به نژادی، کرج

2 تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، فیروزکوه

چکیده

تعداد 47 لاین اوتایپ منوژرم چغندر قند به همراه دو شاهد حساس داخلی تحت شماره های 26091 و 26381 و دو شاهد مقاوم داخلی و خارجی به نام های کهریز-91 وHM1990 با استفاده از تکنیک ارزیابی مقاومت در قطعات جدا شده برگ از نظر مقاومت به بیماری لکه برگی سرکوسپورائی در شرایط درون شیشه ارزیابی شدند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد که در هر تکرار برای هر ژنوتیپ تعداد 10 قطعه جدا شده برگ متعلق به 10 بوته مورد استفاده قرار گرفت. قطعات در شرایط درون شیشه اسپور پاشی شده و پس از 8 روز تعداد لکه در واحد سطح برگ شمارش گردید. نتایج تجزیه واریانس حاکی از حساسیت 42 ژنوتیپ از 47 لاین مورد بررسی بود اما پنج لاین منوژرم (11866، 11867، 11868، 12326 و 12761) با میانگین تعداد لکه 01/3 تا 52/3 با شاهد مقاوم در یک گروه آماری قرار گرفتند. ژنوتیپ های انتخابی در شرایط مزرعه با آلودگی طبیعی در ایستگاه قراخیل قائم شهر از نظر مقاومت به بیماری ارزیابی شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. شدت آلودگی هر تیمار در سه مرحله از رشد گیاه و با استفاده از مقیاس استاندارد 9-1 اندازه گیری شد که مبنای مقایسه تیمارها بود. نتایج مزرعه ای ضمن تائید نتایج درون شیشه، لاین منوژرم 12761 را با شاهد مقاوم در یک گروه دسته بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening of sugar beet o-type lines for resistance to Cercospora leaf spot disease in in vitro and field condition

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aghaeizadeh 1
  • Seyed Bagher Mahmoudi
  • Mojdeh Kakoeinezhad
  • Shahram Khodadadi 2
چکیده [English]

Determination of resistance sources is essential for development of varieties resistant to biotic and abiotic stresses. Germplasm evaluation can offer valuable breeding materaials which result in different tolerant combinations. In this study, 47 sugar beet monogerm o-type lines (male strile maintainer) along with two susceptible and two resistant checks were evaluated for resistance to Cercospora leaf spot in in vitro conditions using leaf disk method. The test was conducted based on a completely randomized design with three replications. In each replication, 10 leaf disks from 10 plants were checked for every genotype. The leaf disks were sprayed with fungal spores in in vitro conditions and after 8 days the number of spots was counted in leaf area index. Based on the results, most of the genotypes showed susceptibility, but 5 monogerm lines had no significant difference with resistant check. The selected genotypes along with three susceptible genotypes, a susceptible check and a resistant check were evaluated in natural infected conditions. The trial was carried out using to a completely randomized block design with four replicates. Plots were scored three times according to a 1-9 scale and the mean of four replications was used as the score of each genotype every time. According to the results, the susceptible genotypes recevived high score and were susceptible in the field condition. From 5 selected genotypes, only one line acted in a similar way to resistant check and had no significant difference with it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar beet
  • Germplasm
  • Evaluation
  • Leaf round spot