بررسی رفتار کاوشگری جمعیت دو جنسی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum در مواجهه با سنین مختلف پورگی شته سیاه باقلاAphis fabae

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق تأثیر مرحله رشدی شته بر تخصیص زمان به رفتارهای مختلف کاوشگری در جمعیت دو جنسی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym., Braconidae: Aphidiinae) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور زنبورهای همسن پرورش یافته روی شته سیاه باقلا AphisfabaeScopoli (Hem., Aphididae) به طور جداگانه به لکه‌های برگی شامل 15 عدد پوره سن دوم یا چهارم شته وارد گردیدند و به مدت 30 دقیقه رفتارهای مختلف کاوشگری زنبور و رفتارهای دفاعی میزبان ثبت شد. مطابق با نتایج به دست آمده، سن میزبان اثری بر زمان اختصاص داده شده به هریک از رفتارهای کاوشگری نداشت. این دو سن رشدی میزبان پاسخ دفاعی یکسانی به زنبورها نشان ندادند، به طوری که پوره­های سن چهارم شته (18/ 6 ± 81/24) به طور معنی‌داری در مقایسه با پوره سن دوم (60/ 2 ± 94/9) رفتارهای دفاعی بیشتری در خصوص لگد زدن نشان دادند؛ ولی در رابطه با ترشح قطرات دفاعی کورنیکول، پوره­های سن دوم (80/0 ± 76/2) نسبت به پوره‌های سن چهارم (23/0 ± 06/1)، بیشتر از این رفتار دفاعی استفاده کردند. در بین جهت‌های مختلف حمله‌ی زنبور (جلویی، جانبی و پشتی) در مواجهه با پوره­های سنین دوم، اختلاف معنی­داری دیده شد و زنبورها ترجیح دادند که برای در امان ماندن از رفتارهای دفاعی لگد زدن و ترشح کورنیکول بیشتر از جهت جانبی شته‌ها را پارازیته کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The foraging behavior of a sexual population of Lysiphlebus fabarum in different host instars of Aphis fabae Scopoli

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi
  • Arash Rasekh
  • Farhan Kocheili
  • Behzad Habibpour
چکیده [English]

In this research, the effect of host instars was evaluated on time allocation to various foraging behaviors in sexual population of the parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym., Braconidae: Aphidiinae). For this purpose, the parasitoid wasps reared in the second instar of black been aphid, Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae) were introduced separately to leaf patches that included 15 of the second or fourth instar of the aphid. Next, foraging behaviors of wasp females and host defensive behaviors of aphids were recorded for 30 minutes. According to the results, the host instars did not affect time allocation to various foraging behaviors within a patch. The results also showed that the number of defensive behaviors of two host instars, including kicking and producing droplets of cornicle secretions was significantly different when exposed to parasitoid wasps. The second and fourth instar aphids displayed significantly more kicking and cornicle secretions behaviors, respectively. Frequency of attack orientations relative to the aphid body (anterior, posterior, and lateral) was also tallied. The most attacks on second instar were launched from a lateral orientation, which may present a lower risk of kicking and smearing with cornicle secretions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foraging behavior
  • Parasitoid
  • host defensive behavior
  • Lysiphlebus fabarum
  • Aphis fabae