بررسی خصوصیات آنتاگونیستی چندین جهش یافته Trichoderma harzianum علیه تعدادی قارچ بیمارگر گیاهی در شرایط درون شیشه ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده

قارچ های بیمارگر خاکبرد با ایجاد مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه و کاهش جوانه زنی بذر، باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی می شوند. گونه های تریکودرما از مهم ترین عوامل بیوکنترل شناخته شده علیه بیمارگرهای خاکزی می باشند. در این پژوهش جهت بهبود فعالیت آنتاگونیستی Trichoderma harzianum، القای جهش تصادفی با استفاده از اشعه گاما در دستگاه گاماسل با مقدار مصرف بهینه 250 گری روی جدایه Th65 انجام پذیرفت و 24 جهش یافته از این جدایه مادری انتخاب شدند. مطالعه خواص آنتاگونیستی علیه قارچ هایMacrophomina phaseolina،  Rhizoctonia solani AG4، Sclerotinia sclerotiorum و  Fusarium graminearum به صورت سه آزمون کشت متقابل، متابولیت های فرار و عصاره های خارج سلولی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار صورت گرفت. جدایه های 15 Th، 11 Th،5 Th، 1Th، 4 Th و 22 Th بیشترین میزان بازداری از رشد را نشان داده و به عنوان جدایه های جهش یافته برتر شناخته شدند. این جدایه‏ها توانایی استفاده در آزمون‏های کنترل زیستی گلخانه را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antagonistic properties of Trichoderma harzianum mutants against some plant pathogenic fungi in vitro

نویسندگان [English]

  • Sakineh Abassi
  • Naser Safaie
  • Masoud Shamsbakhsh
  • Samira Shahbazi
چکیده [English]

Soilborne fungal plant pathogens which cause damping-off, root and crown rot and reduce the seed germination lead to crop loss. The biocontrol fungus Trichoderma species is known as the most important antagonists against soilborne fungal diseases. In this study, to improve the efficiency of biological control of antagonists, mutation induction by gamma irradiation was conducted in Gamacell with optimized dose of 250 Gy per second (rate of 0.23 Gy), and 24 mutants of Trichoderma harzianum 65 (wild type) isolate were selected. The study of antagonistic properties against Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani AG4, Sclerotinia sclerotiorum and Fusarium graminearum was done in dual culture, volatile metabolites and extracellular extracts tests in a completely randomized design with three replications., Th15, Th11, Th5, Th1, Th4 and Th 22 mutants showed the maximum growth inhibition and was inroduced as superior mutants. These mutants have capaibility of evaluation in greenhouse biocontrol tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichoderma harzianum
  • Irradiation
  • Macrophomina phaseolina
  • Rhizoctonia solani AG4
  • Sclerotinia sclerotiorum and Fusarium graminearum