ارزیابی مقاومت لاینهای S1 گرده افشان چغندر قند نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی ریشه

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کرج

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 مقاومت 16 لاین گرده افشان (S1)حاصل از دو توده مقاوم به ریزوکتونیا و خشکی، شش رقم تجارتی و یک جمعیت گرده افشان باز (SB19) در برابر جدایه ای با بیماریزایی بالا از بیمارگر Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidعامل بیماری پوسیدگی ذغالی چغندر قنددر شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مقاومت ارقام و لاینها در آزمایشهای جداگانه انجام شد. از خلال دندان آغشته به قارچ به عنوان مایه تلیقح استفاده شد. گیاهان چهار تا شش ماهه با مایه تلقیح مایه‌زنی شدند و یک ماه پس از آن میزان پوسیدگی ریشه با استفاده از مقیاس استاندارد 1 تا 9 برآورد گردید. نتایج نشان داد که ارقام و لاینها از سطوح مختلف مقاومت به بیماری برخوردارند. ارقام تجارتی شیرین و جلگه از حساسیت بالایی نسبت به بیماری برخوردار بودند. ارقام تجارتی فلورس، دوروتی، راستا، لاینهای B8618 و B8662 و توده SB19با شدت آلودگی یک تا 3 جزو ارقام مقاوم به بیماری گروه‌بندی شدند. لاینهای مقاوم به خشکی با شدت آلودگی 56/4 تا 36/7 در گروه لاینهای حساس به بیماری قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment resistance of sugar beet pollinator S1 lines to charcoal root rot

نویسندگان [English]

  • Sara Ghashghaee 1
  • Seyyed Bagher Mahmoudi 2
  • Saeed Rezaee 3
چکیده [English]

Resistance of 16 S1 pollinator lines derived from two populations with resistance to Rhizoctonia and drought, six cultivars and an open pollinator population were evaluated to a highly virulence isolate of Macrophomona phaseolina, causal agent of charcoal rot of sugar beet in greenhouse condition. Evaluation of the cultivars and lines was carried out in separate experiments. Tooth pikes were used as inoculums. Four-six month plants were inoculated and one month after inoculation, severity of root rot was estimated using a 1-9 standard scale. The results showed different levels of resistance among cultivars and lines. Cultivars Shirin and Jolgae were very susceptible to the disease. Cultivars Flores, Dorothea, Rasta, B8662 and B8618 lines as well as SB19 population were classified in the resistance category with 1 to 3 disease severity indices. Drought resistant lines had a disease severity index ranging from 4.56 to 7.36 and were grouped in a susceptible category.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charcoal rot
  • Line screening
  • Drought
  • Root rot